Друга світова війна у спогадах харківського історика Б. П. Зайцева

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються спогади вченого, які містять цікаві та важливі матеріали про події Другої світової війни. Спогади Б. П. Зайцева позначені високим рівнем інформативності. Проте цінні вони не лише тим, що слугують підтвердженням, уточненням та доповненням відомих сучасній українській історіографії фактів, а, найголовніше, тим, що дають змогу спостерігати тогочасні події очима активного учасника. Новизна дослідження полягає у аналізі рефлексій історика про Другу світову війну. Наукова спадщини вченого містить досить багато матеріалу, що потребує ґрунтовного вивчення. Врахування внеску історика сприятиме успішному вивченню та популяризації історії про Другу світову війну. The article examines the scientist's memoirs, which contain interesting and important materials about the events of the Second world war. The memoirs of B. P. Zaitsev are characterized by a high level of informativeness. However, they are valuable not only because they serve as confirmation, clarification and addition of facts known to modern Ukrainian historiography, but most importantly, because they make it possible to observe the events of that time through the eyes of an active participant. The novelty of the research lies in the analysis of the historian's reflections on the Second world war. The scientific heritage of the scientist contains quite a lot of material that needs thorough study. Taking into account the contribution of the historian will contribute to the successful study and popularization of the history of the Second world war.
Опис
Ключові слова
Борис Петрович Зайцев, історик, Друга світова війна, наукова творчість, спогади, рефлексія, Boris Petrovich Zaitsev, historian, Second world war, scientific work, memories, reflection
Цитування
Дмитрієва Т. В. Друга світова війна у спогадах харківського історика Б. П. Зайцева / Т. В. Дмитрієва // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 62–68.