ІМІДЖУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Presovskâ univerzita v Prešove
Анотація
У статті на основі аналізу науково-методичної літератури висвітлено історіографію поняття «імідж»; розкрито особливості іміджу закладу освіти; схарактеризовано структурні компоненти іміджу освітньої організації. З'ясовано значення управління процесом формування іміджу закладу освіти. Визначено шість логічних етапів формування позитивного іміджу закладу освіти. Розкрито ефективні засоби створення іміджу всередині закладу освіти (розроблення системи основних цінностей, формування традицій, створення інноваційного розвиваючого середовища тощо). Розроблено систему заходів, що впливають на сприйняття зовнішнього образу закладу освіти (яскрава та змістова атрибутика, використання засобів рекламі, презентація досягнень перед громадськістю тощо). В статье на основе анализа научно-методической литературы освещена историография понятие «имидж»; раскрыты особенности имиджа учебного заведения; охарактеризованы структурные компоненты имиджа образовательной организации. Выяснено значение управления процессом формирования имиджа учебного заведения. Определены шесть логических этапов формирования положительного имиджа учебного заведения. Раскрыты эффективные средства создания имиджа внутри учебного заведения (разработка системы основных ценностей, формирование традиций, создание инновационного развивающей среды и т.д.). Разработана система мер, влияющих на восприятие внешнего облика учебного заведения (яркая и содержательная атрибутика, использование средств рекламе, презентация достижений перед общественностью и т.д.). The article reveals the historiography of the concept "image" on the basis of analysis of the scientific-methodological literature, explains the features of image of educational institution and characterizes the structural components of image educational institution. It was also found the significance of the management of the process of forming of image of educational institution. Six logical stages of forming of positive image of educational institution are marked. This article also reveals the effective ways of developing of image inside the educational institution (developing the system of basic values, forming the traditions and creating the innovative developing environment, and so 011.) The system of activities influencing on the impression of the outside image of educational institution (bright and informative paraphernalia, using of advertising types, presentation of achievements to the public, etcetera) are drafted in the article.
Опис
Ключові слова
імідж, імідж закладу освіти, управління, формування іміджу, имидж, имидж учебного заведения, управление, формирование имиджа, image, image of educational institution, management, developing of image
Цитування
Мармаза О. І. Іміджування в управлінні закладом освіти / О. І. Мармаза // Vzdelävanie a spolocnost : medzinârodny nekonferencny zbornik / Presovskâ univerzita v Presove ; eds R. Bematova, T. Nestorenko. – Prešov : Presovskâ univerzita v Prešove, 2021. – P. VI. – S. 331–337.