ПЕДАГОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР ЗАСОБАМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання щодо особливостей педагогічної реабілітації дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР) засобами інклюзивного навчання, враховуючи їх психічні процеси та особливості пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку. В статье рассмотрены вопросы особенностей педагогической реабилитации детей с задержкой психического развития (ЗПР) средствами нклюзивного обучения, учитывая их психические процессы и особенности познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. The article considers the issues of the peculiarities of pedagogical rehabilitation of children with mental retardation (MDR) by means of inclusive education, taking into account their mental processes and features cognitive activity of children of primary school age.
Опис
Ключові слова
затримка психічного розвитку (ЗПР), інклюзивне навчання, пізнавальна діяльність, педагогічна реабілітація, задержка психического развития (ЗПР), инклюзивное обучение, познавательная деятельность, педагогическая реабилитация, mental retardation, inclusive education, cognitive activity, pedagogical rehabilitation
Цитування
Галій А. І. Педагогічна реабілітація дітей із ЗПР засобами інклюзивного навчання / А. І. Галій // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 61–72.