РОЗВИТОК ТИПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У публікації розглянуто типологічну структуру запозичених слів в українській мові. Питанням вивчення типологічної структури лексичних одиниць в українській мові присвячено декілька праць Л. А. Лисиченко. Зазначено, що сучасне відчуття зв’язку між значеннями в запозичених словах не можна переносити на його минуле або на зв'язок значень у відповідному слові-етимоні в мові-джерелі. Співвідношення між різними значеннями слова в сучасній мові само по собі не може свідчити про історичний розвиток семантики слова, а перерозподіл значень у слові, зміна в їх співвідношенні, навпаки, ще раз підтверджує той факт, що сукупність значень слова завжди характеризується певною організацією. The publication examines the typological structure of loanwords in the Ukrainian language. Several works by L. A. Lysychenko are devoted to the study of the typological structure of lexical units in the Ukrainian language. It is noted that the modern sense of the connection between the meanings in borrowed words cannot be transferred to its past or to the connection of meanings in the corresponding etymon word in the source language. The relationship between different meanings of a word in the modern language cannot in itself testify to the historical development of the semantics of a word, and the redistribution of meanings in a word, a change in their ratio, on the contrary, once again confirms the fact that the set of meanings of a word is always characterized by a certain organization.
Опис
Ключові слова
українська мова, лексика, мовна картина світу, запозичення, семантика, Лисиченко Л. А., Ukrainian language, vocabulary, linguistic picture of the world, borrowing, semantics, L. A. Lysychenko
Цитування
Каминін І. Розвиток типологічної структури запозичених слів в українській мові / І. Каминін // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 10. – С. 129–131.