НЕВЛАСНЕ-ПРЯМА МОВА В РОМАНІ В. К. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано мову роману В. К. Винниченка «Сонячна машина». Письменник у своєму романі широко використовує принцип зближення і змішення дискурсу наратора зі сферами мовної свідомості персонажів, з «чужою» мовою. Цей принцип внесення чужих слів і висловлювань в оповідний дискурс експресивно й стилістично урізноманітнює його. Зазначено, що принцип внесення «чужих» слів і висловлювань у дискурс наратора експресивно й стилістично урізноманітнює його, додає йому глибини змістової перспективи. Органічно включаючись в авторську оповідь, НПМ сприяє виявленню сутності характеру, показу внутрішнього світу героїв, їхнього емоційного стану, їхніх міркувань, створенню персональної оповіді. The publication analyzes the language of V. K. Vinnichenko's novel "Solar Machine". The writer in his novel widely uses the principle of convergence and mixing of the narrator's discourse with the spheres of linguistic consciousness of the characters, with a "foreign" language. This principle of introducing other people's words and expressions into the narrative discourse expressively and stylistically diversifies it. It is noted that the principle of introducing "foreign" words and statements into the narrator's discourse expressively and stylistically diversifies it, adds to it the depth of the content perspective. Organically included in the author's story, NPM helps reveal the essence of the character, show the inner world of the characters, their emotional state, their reasoning, and create a personal story.
Опис
Ключові слова
мовознавство, дискурс, Винниченко В. К., linguistics, discourse, V. K. Vynnychenko
Цитування
Нікіфорова С. М. Невласне-пряма мова в романі В. К. Винниченка «Сонячна машина» / С. М. Нікіфорова // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 85–88.