Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто соціальне виховання, що здійснюється в процесі соціально-педагогічної діяльності. Під соціально-педагогічною діяльністю з виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти розуміємо комплекс заходів, спрямованих на забезпечення досягнення соціально-педагогічної мети – сприяння розвиткові соціально-значущих якостей особистості дитини з особливими освітніми потребами – оволодіння уміннями та навичками у різних сферах діяльності; поглиблення спеціальних знань, набуття соціального досвіду, засвоєння соціально-позитивних цінностей. При цьому метою соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами є – сприяння їх активному функціонуванню в соціальному середовищі. В статье рассмотрено социальное воспитание, которое осуществляется в процессе социально-педагогической деятельности. Под социально-педагогической деятельностью по воспитанию детей с особыми образовательными потребностями в учреждениях общего среднего образования понимаем комплекс мероприятий, направленных на обеспечение достижения социально-педагогической цели – содействие развитию социально-значимых качеств личности ребенка с особыми образовательными потребностями – овладение умениями и навыками в различных сферах деятельности; углубление специальных знаний, приобретение социального опыта, усвоения социально-позитивных ценностей. При этом целью социально-педагогической деятельности по социальной воспитания детей с особыми образовательными потребностями есть – содействие их активному функционированию в социальной среде. The article considers that social education is carried out in the process of socio-pedagogical activities. Under the socio-pedagogical activities for the education of children with special educational needs in general secondary education we understand a set of measures aimed at achieving the socio-pedagogical goal – promoting the development of socially significant personality traits of a child with special educational needs – mastering skills in various fields activities; deepening of special knowledge, acquisition of social experience, assimilation of socially positive values. The purpose of socio-pedagogical activities for the social education of children with special educational needs is to promote their active functioning in the social environment.
Опис
Ключові слова
освіта України, соціально-педагогічна діяльність, соціальне виховання дітей, соціалізація дітей, особливі освітні потреби, освітнє середовище, студентські роботи, образование Украины, социально-педагогическая деятельность, социальное воспитание детей, социализация детей, особые образовательные потребности, образовательная среда, студенческие работы, education of Ukraine, socio-pedagogical activities, social upbringing of children, socialization of children, special educational needs, educational environment, student work
Цитування
Напольських В. Соціально-педагогічна діяльність з соціального виховання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти / В. Напольських // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 54–56.