Малий бізнес в аграрному секторі національної економіки: світовий досвід та проблеми розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор досліджує малі форми господарювання в аграрному секторі національної економіки. Розкрито переваги малого підприємництва аграрної сфери поряд з більш потужними формами господарювання. Визначено основні фактори, що суттєво перешкоджають розвитку малого аграрного бізнесу, Запропановано шляхи активізації співпраці великого та малого аграрного бізнесу. The author investigates small forms of business in the agrarian sector of the national economy. The advantages of small entrepreneurship in the agrarian sphere are revealed along with more powerful forms of management. The main factors that significantly hinder the development of small agrarian business are identified. Ways to intensify cooperation between large and small agrarian business are proposed.
Опис
Ключові слова
малий бізнес в аграрному секторі, малі форми господарювання, економіка України, small business in the agricultural sector, small businesses, economy of Ukraine
Цитування
Сідельникова І. В. Малий бізнес в аграрному секторі національної економіки: світовий досвід та проблеми розвитку / І. В. Сідельникова // Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лют. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : О. В. Бервено, Ю. В. та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – С. 126–128.