РОЗВИТОК ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ У ПАУЕРЛІФТІНГУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті зміни вольової саморегуляції, наполегливості та самовладання пауерліфтерів під впливом виконання спеціально організованих тренувань та побутових завдань. Мета роботи - розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтингу. Матеріал та методи дослідження. Під час вирішення завдань дослідження використовувались наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, психодіагностичні тести, педагогічне формуюче дослідження, методи математичної обробки отриманих даних. У педагогічному формуючому дослідженні приймали участь 8 атлетів у віці 15-18 років, які не мали вагомих кваліфікаційних здобутків (1 розряд та нижче). Тренувальний процес атлетів проводився за індивідуальною програмою, складеною тренерами у співпраці з нами, в яку додавалися як фізичні вправи так і ситуаційні завдання для розвитку вольових якостей. Запропоновані вправи планувались та виконувались як під час тренувального процесу так і у побуті спортсменів. Результати. Встановлено високий рівень розвитку вольової саморегуляції, наполегливості та самовладання у спортсменів-пауерліфтерів; спортивна підготовка згідно із запропонованою методикою призвела до позитивних змін у показниках розвитку наполегливості, самовладання та вольової саморегуляції спортсменів у пауерліфтингу. Висновки. Виконання рутинних побутових завдань та тренувань згідно спеціально ускладненої методики підготовки позитивно впливає на виховання вольових якостей пауерліфтерів. The article examines changes in volitional self-regulation, persistence and self-control of powerlifters under the influence of specially organized training and household tasks. The purpose of the work is to develop the willpower of athletes in powerlifting. Research materials and methods. The following methods were used when solving research tasks: analysis of scientific and methodological literature, psychodiagnostic tests, pedagogical formative research, methods of mathematical data processing. 8 athletes aged 15-18 who did not have significant qualification achievements (1st rank and below) took part in the pedagogical formative study. The training process of athletes was carried out according to an individual program drawn up by trainers in cooperation with us, which included both physical exercises and situational tasks for the development of willpower. The proposed exercises were planned and performed both during the training process and during the everyday life
Опис
Ключові слова
пауерліфтинг, воля, самовладання, наполегливість, розвиток, формування, тренування, powerlifting, volition, self-control, perseverance, development, formation, training
Цитування
Папучій О. Розвиток вольових якостей спортсменів у пауерліфтінгу / О. Папучій // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 84–90.