ФОНЕТИЧНІ ТРУДНОЩІ ОВОЛОДІННЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ АНГЛІЙСЬКОЮ ВИМОВОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто оволодіння іншомовною фонетичною компетентністю та подоланням певних труднощів, що виникають у тому числі внаслідок артикуляційно-акустичних особливостей звуків мови, що вивчається. У контексті навчання іншомовної вимови майбутніх учителів англійської мови передбачення означених труднощів надає викладачу можливість спрямувати роботу на занятті на їх уникнення або подолання, що робить процес формування фонетичних навичок і вмінь більш ефективним. В статье рассмотрено овладение иноязычной фонетической компетентностью и преодолением определенных трудностей, возникающих в том числе вследствие артикуляционно-акустических особенностей звуков изучаемого языка. В контексте обучения иноязычного произношения будущих учителей английского языка предвидение указанных трудностей предоставляет преподавателю возможность направить работу на занятии по их избежанию или преодолению, что делает процесс формирования фонетических навыков и умений более эффективным. The article considers the mastery of foreign phonetic competence and overcoming certain difficulties that arise, including due to the articulatory and acoustic features of the sounds of the language being studied. In the context of teaching foreign pronunciation of future English teachers, anticipation of these difficulties gives the teacher the opportunity to direct the work in the classroom to avoid or overcome them, which makes the process of developing phonetic skills and abilities more effective.
Опис
Ключові слова
англійська мова, фонетичні труднощі, майбутні вчителі, магістерські роботи, английский язык, фонетические трудности, будущие учителя, магистерские работы, english language, phonetic difficulties, future teachers, master's work
Цитування
Таран А. В. Фонетичні труднощі оволодіння майбутніми вчителями англійською вимовою / А. В. Таран // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 101–103.