Аналіз змісту нормативного забезпечення соціальної підтримки багатодітних сімей в Україні як основа підвищення ефективності надання соціальних послуг

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що запорукою дієвої соціальної роботи є вміння фахівців соціальної галузі застосувати законодавчі норми при захисті інтересів вразливих верств населення, наданні їм соціальної допомоги та підтримки. Актуальні проблеми багатодітних родин мають вирішуватися на засадах соціального партнерства сім’ї та держави, коли держава надає всебічну підтримку сім’ї, а сім’я несе відповідальність за виховання і розвиток дітей перед державою. В статье рассмотрено, что залогом эффективной социальной работы является умение специалистов социальной сферы применять нормы при защите интересов уязвимых слоев населения, предоставлении им социальной помощи и поддержки. Актуальные проблемы многодетных семей должны решаться на принципах социального партнерства семьи и государства, когда государство оказывает всестороннюю поддержку семьи, а семья несет ответственность за воспитание и развитие детей перед государством. The article considers that the key to effective social work is the ability of social workers to apply the law in protecting the interests of vulnerable groups, providing them with social assistance and support. The current problems of large families should be solved on the basis of social partnership of the family and the state, when the state provides comprehensive support to the family, and the family is responsible for the upbringing and development of children before the state.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальні послуги, багатодітні сім’ї, нормативне забезпечення, студентські роботи, социальная работа, социальные услуги, многодетные семьи, нормативное обеспечение, студенческие работы, social work, social services, large families, regulatory support, student work
Цитування
Пихова П. Аналіз змісту нормативного забезпечення соціальної підтримки багатодітних сімей в Україні як основа підвищення ефективності надання соціальних послуг / П. Пихова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 60–62.