Сучасні тенденції створення навчальної інфографіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інфографіку навчального призначення. Зручним для подання навчального матеріалу у вигляді інфографіки виявилися схеми – мережеві, структурні, структурно-логічні, схеми-"дерева", інтелектуальні карти тощо. Розробники намагаються вибрати такий тип схеми, щоб вона краще запам‘ятовувалася і легко асоціювалася з предметом. Наприклад, подання алгоритму виконання навчального експерименту в схематичному вигляді значно прискорює ознайомлення з порядком дій й дає змогу контролювати його дотримання. The article deals with infographics for educational purposes. Convenient for the presentation of educational material in the form of infographics turned out to be schemes – network, structural, structural-logical, "tree" schemes, intellectual maps, etc. Developers try to choose this type of scheme, so that it is better remembered and easily associated with the subject. For example, the presentation of the algorithm for performing a training experiment in schematic form significantly speeds up familiarization with the procedure and allows to control its observance.
Опис
Ключові слова
інфографіка, освітній процес, infographics, educational process
Цитування
Кльоз К. Сучасні тенденції створення навчальної інфографіки / К. Кльоз, Н. Олефіренко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 131–133.