Інноваційні технології як засіб підготовки майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі представлене цілісне дослідження проблеми застосування інноваційних технологій як засобу підготовки майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку, розкрито її психолого-педагогічні аспекти. Визначено шляхи та методи підготовки майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку розглянуто. Проаналізовано практичний аспект кваліфікаційного дослідження. Розроблено та впроваджено в освітній процес методику формування готовності майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій, визначено перспективи використання розробленої методики у закладах вищої освіти. The qualification work presents a holistic study of the problem of applying innovative technologies as a means of preparing future educators for the development of logical thinking of older preschool children, and its psychological and pedagogical aspects are revealed. The ways and methods of preparing future teachers for the development of logical thinking of children of older preschool age have been determined. The practical aspect of the qualification research is analyzed. The method of forming the readiness of future educators for the development of logical thinking of older preschool children by means of innovative technologies was developed and implemented in the educational process, the prospects of using the developed method in higher education institutions were determined.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, підготовка вихователів, діти дошкільного віку, логічне мислення, innovative technologies, training of educators, preschool children, logical thinking
Цитування
Мілєєва Д. О. Інноваційні технології як засіб підготовки майбутніх вихователів до розвитку логічного мислення дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Д. О. Мілєєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 85 с. : табл. + дод.
Колекції