ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сьогодні в Україні спостерігається зміцнення взаємозв’яків і наступності між поколіннями, духовні та морально-ціннісні орієнтири виходять на перший план. Тому зараз особливо актуальною є проблема національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. У зв'язку з цим виникла необхідність вирішення проблеми формуванняу молодших школярів громадянської компетентності як ключової, починаючи з молодшого шкільного віку з метою ще більшого зміцнення держави та об'єднання суспільства. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність понятть «громадянська компетентність» та «позанавчальна діяльність». Визначено специфіку формування громадянської компетентності в учнів молодшого шкільного віку та можливості позанавчальної діяльності щодо формування цієї компетентності як ключової. У другому розділі представлено технологію формування у молодших школярів громадянської компетентності як ключової в позанавчальній діяльності та перевірено її ефективність у контрольній та експериментальній групах. У висновках доведено, важливість формування у молодших школярів громадянської компетентності як ключової в позанавчальній діяльності. Обґрунтовано ефективність застосування різних форм щодо формування цієї компетентності як ключової в позанавчальний діяльності. Today, in Ukraine, there is a strengthening of relationships and continuity between generations, spiritual and moral values come to the fore. Therefore, the problem of national-patriotic education of the younger generation is especially relevant now. In connection with this, there was a need to solve the problem of the formation of civic competence in junior high school students as a key one, starting from junior school age, with the aim of further strengthening the state and uniting society. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concepts «civic competence» and «extracurricular activity» is defined. The specifics of the formation of civic competence in primary school students and the possibility of extracurricular activities regarding the formation of this competence are determined as key. The second chapter presents the technology of forming civic competence in junior high school students as a key in extracurricular activities and checked its effectiveness in control and experimental groups. The conclusions prove the importance of the formation of civic competence in junior high school students as key in extracurricular activities. The effectiveness of the application of various forms in the formation of this competence as a key in extracurricular activities is substantiated.
Опис
Ключові слова
формування, громадянська компетентність, позанавчальна діяльність, учні, освітній процес, взаємодія, школа, сім’я, учитель, концепція, методи роботи, formation, civic competence, extracurricular activities, students, educational process, interaction, school, family, teacher, concept, work methods
Цитування
Мусієнко К. І. Формування у молодших школярів громадянської компетентності як ключової в позанавчальній діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. І. Мусієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : табл.
Колекції