ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КАНАДИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

dc.contributor.authorДумбур, О. А.
dc.date.accessioned2024-02-21T08:28:13Z
dc.date.available2024-02-21T08:28:13Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі представлено порівняльний аналіз організації дистанційної освіти у вищій школі Канади та України за такими основними критеріями, як: зміст, мета, завдання, форми та методи організації дистанційної освіти студентів. З’ясовано, що до канадської системи вищої освіти належать коледжі (суспільні, технічні та коледжі системи CEGEP) й університети, які присуджують відповідні ступені та вручають дипломи, і заклади практичної освіти, що спрямовані на отримання професійних навичок. Визначено провідні особливості організації дистанційної освіти у вищій школі Канади (визнання дистанційної освіти самостійною галуззю знань; створення асоціації медіаосвіти; розробка мультимедійних систем навчання; створення дорадчого комітету з метою запровадження новітніх технологій у галузь освіти та інші). З’ясовано мету, завдання та зміст організації дистанційної освіти у ЗВО України та визначено перспективи творчого використання ідей і досвіду Канади щодо організації дистанційної освіти в сучасних ЗВО України. The paper presents a comparative analysis of organization of distance education in higher education of Canada and Ukraine according to such main criteria as content, purpose, tasks, forms and methods of organization of distance education of students. It has been found that the Canadian higher education system includes colleges (public, technical and colleges of the CEGEP system) and universities, that award relevant degrees and diplomas, as well as institutions of practical education aimed at acquiring professional skills. The key features of the organization of distance education in higher education in Canada are determined (recognition of distance education as an independent field of knowledge; creation of media education association; development of multimedia learning systems; creation of an advisory committee to introduce the latest technologies in the field of education, etc.) The purpose, objectives and content of the organization of distance education in Ukrainian higher education institutions are clarified and the prospects for the creative use of Canadian ideas and experience in the organization of distance education in modern higher education institutions of Ukraine are determined.
dc.identifier.citationДумбур О. А. Організація дистанційної освіти у вищій школі Канади та України: порівняльний аналіз : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. А. Думбур ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 75 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14037
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдистанційна освіта
dc.subjectорганізація
dc.subjectвища школа
dc.subjectпорівняльний аналіз
dc.subjectКанада
dc.subjectdistance education
dc.subjectorganization
dc.subjecthigher education
dc.subjectcomparative analysis
dc.subjectCanada
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КАНАДИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
dc.title.alternativeORGANISATION OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN CANADA AND UKRAINE: A COMPARATIVE ANALYSIS
dc.typeOther
Файли
Колекції