ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ КАНАДИ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі представлено порівняльний аналіз організації дистанційної освіти у вищій школі Канади та України за такими основними критеріями, як: зміст, мета, завдання, форми та методи організації дистанційної освіти студентів. З’ясовано, що до канадської системи вищої освіти належать коледжі (суспільні, технічні та коледжі системи CEGEP) й університети, які присуджують відповідні ступені та вручають дипломи, і заклади практичної освіти, що спрямовані на отримання професійних навичок. Визначено провідні особливості організації дистанційної освіти у вищій школі Канади (визнання дистанційної освіти самостійною галуззю знань; створення асоціації медіаосвіти; розробка мультимедійних систем навчання; створення дорадчого комітету з метою запровадження новітніх технологій у галузь освіти та інші). З’ясовано мету, завдання та зміст організації дистанційної освіти у ЗВО України та визначено перспективи творчого використання ідей і досвіду Канади щодо організації дистанційної освіти в сучасних ЗВО України. The paper presents a comparative analysis of organization of distance education in higher education of Canada and Ukraine according to such main criteria as content, purpose, tasks, forms and methods of organization of distance education of students. It has been found that the Canadian higher education system includes colleges (public, technical and colleges of the CEGEP system) and universities, that award relevant degrees and diplomas, as well as institutions of practical education aimed at acquiring professional skills. The key features of the organization of distance education in higher education in Canada are determined (recognition of distance education as an independent field of knowledge; creation of media education association; development of multimedia learning systems; creation of an advisory committee to introduce the latest technologies in the field of education, etc.) The purpose, objectives and content of the organization of distance education in Ukrainian higher education institutions are clarified and the prospects for the creative use of Canadian ideas and experience in the organization of distance education in modern higher education institutions of Ukraine are determined.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, організація, вища школа, порівняльний аналіз, Канада, distance education, organization, higher education, comparative analysis, Canada
Цитування
Думбур О. А. Організація дистанційної освіти у вищій школі Канади та України: порівняльний аналіз : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. А. Думбур ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 75 с. : іл. + дод.
Колекції