СУТЬ ПОНЯТТЯ МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на потреби володіння медійною грамотністю здобувачів вищої освіти. Обґрунтовано необхідність вивчення досвіду Польщі в питаннях розвитку медіаосвіти та формуванню медійної грамотності. Розкрито суть поняття «медіаграмотність» та представлено авторську позицію щодо визначення цієї дефініції. The article focuses on the need to master media literacy by higher education students. The necessity of studying the Polish experience in the development of media education and the formation of media literacy is substantiated. The essence of the concept of "media literacy" is revealed, and the author's position on the definition of this concept is presented.
Опис
Ключові слова
здобувачі вищої освіти, медіа, медійна грамотність, інформація, аспірантські роботи, higher education students, media, media literacy, information, postgraduate works
Цитування
Кириленко С. Суть поняття медіаграмотність в педагогічній думці Польщі / С. Кириленко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 44–47.