Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Факультет початкового навчання
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені Г.С.Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії іметодики навчання та виховання молодших школярів, питання природничо-математичної та філологічної освіти.В сборнике представлены материалы тезисов выступлений на научно-практической интернет-конференции студентов факультета начального обучения ХНПУ имени Г. С. Сковороды. В материалах освещены актуальные вопросы теории и методики обучения и воспитания младших школьников, вопрос естественно-математического и филологического образования. The collection contains materials of abstracts of speeches at the scientific-practical Internet conference of students of the Faculty of Primary Education of KhNPU named after G. S. Skovoroda. The materials cover topical issues of the theory and methods of teaching and education of primary school children, issues of natural, mathematical and philological education.
Опис
Ключові слова
інтернет-конференція, студенти, факультет початкового навчання, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, теорія і методика навчання та виховання, молодші школяри, природничо-математична освіта, філологічна освіта, интернет-конференция, студенты, факультет начального обучения, ХНПУ имени Г. С. Сковороды, теория и методика обучения и воспитания, младшие школьники, естественно-математическое образование, филологическое образование, internet conference, students, Faculty of Elementary Education, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, theory and methods of teaching and education, junior high school students, natural and mathematical education, philological education
Цитування
Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студентів ф-ту початкового навчання [ХНПУ імені Г. С. Сковороди], Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – 70 с.