Шляхи формування екологічної свідомості учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах досліджено шляхи формування екологічної свідомості учнів початкових класів. Екологічна свідомість у педагогічних наукових дослідженнях розуміється як єдність екологічної освіти, екологічного виховання, екологічної культури та екологічного мислення, які складають єдність людини. Зазначено, що для формування екологічної свідомості здобувачів початкової освіти на уроках необхідно активно використовувати інтерактивні технології, а саме: екологічне моделювання и прогнозування, екологічні ігри, вирішення екологічних завдань тощо. Однією з ефективних форм у розвитку екологічної свідомості учнів початкових класів є екскурсії в природу. Під час екскурсії у молодших школярів формуються позитивні установки, уміння спостерігати, орієнтуватися у позитивних і негативних вчинках по відношенню до природи, емоційно-естетичне сприйняття, відчуття відповідальності за її стан тощо. The thesis examines the ways of forming the environmental consciousness of elementary school students. Ecological consciousness in pedagogical scientific research is understood as the unity of ecological education, ecological upbringing, ecological culture and ecological thinking, which make up the unity of a person. It is noted that in order to form the environmental awareness of students of primary education, it is necessary to actively use interactive technologies in the lessons, namely: environmental modeling and forecasting, environmental games, solving environmental problems, etc. One of the effective forms in the development of environmental awareness of elementary school students is nature excursions. During the excursion, younger schoolchildren develop positive attitudes, the ability to observe, orient themselves in positive and negative actions in relation to nature, emotional and aesthetic perception, a sense of responsibility for its state, etc.
Опис
Ключові слова
початкова школа, екологічна свідомість, природоохоронна діяльність, магістерські роботи, Elementary School, environmental awareness, environmental protection activity, master's work
Цитування
Максимова Г. Шляхи формування екологічної свідомості учнів початкових класів / Г. Максимова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 23.