Суспільно-політичні детермінанти організації вищої педагогічної освіти в Харківському регіоні (1919–1933 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Scientific-Researches» г. Кишинев, Молдова
Анотація
На основі аналізу педагогічної літератури й архівних матеріалів проаналізовано процес становлення вищої педагогічної освіти на Харківщині (1919-1933 р). Суспільно-політичними детермінантами організації педагогічного вишу в Харківському регіоні стали політика радянської влади щодо створення «нової» вищої школи, ліквідація системи університетської освіти, відкриття ряду науково-дослідницьких установ (кафедр педології, педагогіки, Українського науково-дослідницького інституту педагогіки) та Інституту народної освіти протягом 20-х років XX ст. 30-ті роки ознаменувалися низкою численних реорганізацій системи педагогічної освіти на Харківщині : Всеукраїнський інститут народної освіти імені М.О. Скрипника набув значного соціального значення і разом із Інститутом підвищення кваліфікації керівних освітніх кадрів утворив 1933 р. Харківський державний педагогічний інститут із Вечірнім інститутом підвищення кваліфікації вчителів при ньому. На основе анализа педагогической литературы и архивных материалов проанализирован процесс становления высшего педагогического образования на Харьковщине (1919-1933 г). Общественно-политическими детерминантами организации педагогического вуза в Харьковском регионе стали политика советской власти по созданию «новой» высшей школы, ликвидация системы университетского образования, открытие ряда научно-исследовательских учреждений (кафедр педологии, педагогики, Украинский научно-исследовательского института педагогики) и Института народного образования в течение 20-х годов XX в. 30-е годы ознаменовались рядом многочисленных реорганизаций системы педагогического образования на Харьковщине : Всеукраинский институт народного образования имени Н. А. Скрипника широко социального значения и вместе с Институтом повышения квалификации руководящих образовательных кадров образовал 1933 государственный педагогический институт по Вечерним институтом повышения квалификации учителей при нем. The process of formation of higher pedagogical education in Kharkiv region (1919-1933) has been studied on the basis of analysis of pedagogical literature and archival materials. Social and political determinants of organizing institutions of pedagogical higher education in Kharkov region were the policy of the Soviet government concerning the creation of a "new" higher school; elimination of the system of university education; opening of a number of research institutions (departments of Paedology, Pedagogy, Ukrainian Research Institute of Education) and the Institute of Public Education in 20s of 20th century. 30s were marked by a series of numerous reorganizations of the system of pedagogical education in Kharkiv region: M. O. Skrypnyk All-Ukrainian Institute of Public Education acquired considerable social significance and, together with the Institute for Professional Development of Managerial Educational Personnel it created Kharkiv State Pedagogical Institute with the Evening Institute of Teacher Professional Development at it in 1933.
Опис
Ключові слова
педагогіка, кафедра, науково-дослідницька установа, Інститут народної освіти, Харківщина, педагогічний інститут, педагогика, кафедра, научно-исследовательское учреждение, Институт народного образования, Харьковщина, педагогический институт, pedagogy, department, research institution, Institute of Public Education, Kharkiv region, pedagogical institute
Цитування
Зеленська Л. Д. Суспільно-політичні детермінанти організації вищої педагогічної освіти в Харківському регіоні (1919–1933 рр.) / Л. Д. Зеленська, O. I. Башкір // Scientific-Researches : ежемес. науч. журн. – Кишинев, 2016. – № 3. – С. 9–14.