Фасилітаційна взаємодія в дистанційній освіті педагогічних університетів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена одній з актуальних проблем в педагогіці — здійсненню фасилітаційної взаємодії в дистанційній освіті педагогічних університетів. Аналіз літератури показав, що у вітчизняних фахових освітніх організаціях в понад 50 % випадках використовується освітня платформа Moodle, яка дозволяє реалізовувати індивідуальні траєкторії навчання студентів, створювати єдиний призначений для користувача інтерфейс для всіх учасників процесу навчання, при цьому є можливість активно використовувати форуми, глосарії, автоматичне інтерактивне тестування тощо — орієнтована на здійснення оптимальної фасилітаційної взаємодії суб'єктів освітнього процесу з урахуванням специфіки педагогічного університету. Суть поняття «фасилітаційна взаємодія» визначаємо як суб'єкт-суб'єктну взаємодію, в межах якої відбувається надання педагогічної підтримки, супроводу та ініціювання різноманітних форм прояву активності студентів педагогічних університетів на всіх етапах освітнього процесу, всередині яких здійснюється особистісне становлення і розвиток кожного майбутнього вчителя як суб’єкта навчально-професійної діяльності. На основі аналізу наукових праць та з урахуванням специфіки організації дистанційної освіти в педагогічному університеті, основними завданнями при здійсненні фасилітаційної взаємодії в дистанційному режимі є: технічне розуміння і досвід використання онлайн-інструментів з боку викладача-фасилітатора; передбачити і можливо підкоригувати інструменти онлайн-формату, щоб дійсно полегшити можливість учасникам працювати з інтерактивним залученням (під час skype / zoom / meet зв'язку). В процесі дослідження доведено, що для дистанційного навчання — фасилітаційний стиль викладання є найоптимальнішим. Викладач-фасилітатор має опанувати вміння — створювати ефект залученості та присутності «тут і зараз» незалежно від часових поясів, культурних відмінностей, іноді — мови, задля забезпечення фасилітаційної взаємодії в дистанційній освіті. The article is devoted to one of the current problems in pedagogy — the implementation of facilitation interaction in distance education of edagogical universities. The analysis of the literature showed that Ukrainian professional educational organizations in more than 50% of cases use the educational platform Moodle, which allows to implement individual learning direction of students, create a single user interface for all participants in the learning process, while actively using forums, glossaries, automatic interactive testing, etc., focused on the implementation of optimal facilitation interaction of the subjects of the educational process, taking into account the specifics of the pedagogical university. In the article the essence of the concept of «facilitation interaction» is defined as subject-subject interaction, within which pedagogical support and initiation of various forms of activity of students of pedagogical universities at all stages of the educational process, within which personal formation and development every future teacher as a subject of educational and professional activity. Based on the analysis of scientific papers and taking into account the specifics of the organization of distance education at the Pedagogical University, the main tasks in the implementation of facilitation interaction at a distance are: technical understanding and experience of using online tools by the teacher-facilitator; anticipate and possibly adjust online tools to really make it easier for participants to work interactively and engagingly (during skype / zoom / meet communication). In the course of the research it was proved that the facilitator must master the skills — to create the effect of inclusion and presence here and now, regardless of time zones, cultural differences, sometimes — language, to ensure facilitation interaction in distance education.
Опис
Ключові слова
педагогіка, університет, майбутні вчителі, фасилітація, фасилітаційна взаємодія, дистанційна освіта, викладач-фасилітатор, pedagogical university, teacher, future teachers, facilitation, facilitation interaction, distance education
Цитування
Прокопенко І. Фасилітаційна взаємодія в дистанційній освіті педагогічних університетів / І. Прокопенко // Новий Колегіум. – 2020. – № 3 (101). – С. 63–67.