ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджуються питання щодо розкриття змісту забезпечення права на захист та визначення основних гарантій його реалізації у кримінальному судочинстві. Аналізуються точки зору вчених та положення законодавства, які визначають зміст і складові елементи принципу забезпечення права на захист. Доведено, що поняття «забезпечення права на захист» більш широке, ніж поняття «право на захист». Крім того, це право передбачає діяльність інших учасників процесу із здійснення прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого з метою правильного вирішення справи і винесення законного й обґрунтованого судового рішення. Забезпечення права на захист – це діяльність, що реалізується на усіх стадіях судочинства не тільки стороною захисту, а й державними органами та посадовими особами, які ведуть кримінальний процес, та спрямована на спростування кримінального переслідування, виявлення обставин, що спростовують підозру, виправдовують обвинуваченого, пом’якшують його відповідальність і покарання, а також у певних випадках ця діяльність спрямована на відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів учасників процесу. Забезпечення права на захист визначене як засада кримінального провадження, яка насамперед адресована державним органам і посадовим особам, які здійснюють кримінальний процес і зобов’язані забезпечити ефективні гарантії його реалізації учасниками кримінального провадження, оскільки право на захист невід’ємне від гарантій його здійснення. Принцип забезпечення права на захист – це не тільки гарантія забезпечення прав особи, а й гарантія забезпечення ефективного судового процесу, належна реалізація якого запобігає слідчим і судовим помилкам та є запобіжником щодо притягнення до кримінальної відповідальності невинуватих осіб. In this article questions are investigated in relation to opening of maintenance of providing of right of defence and determination of basic guarantees of his realization in a criminal trial. The points of view of scientists and positions of legislation, that expose maintenance and component elements of principle of providing of right of defence, are analysed. It is well-proven that a concept «Providing of right of defence» is wider, than concept «Right of defence». Also this right envisages activity of other participants of process from realization of rights and of legal interests of suspected, defendant with the purpose of correct decision of business and taking away of legal and reasonable court decision. Providing of right of defence it is activity that will be realized at all stages of rule-making, by not only the side of defence but also public organs and public servants that conduct criminal procedure, that is sent to refutation of the criminal proceeding, exposures of circumstances, that refute suspicion, justify a defendant(defendant), eliminate or soften his responsibility, commute sentence, and also in certain cases, activity is sent to proceeding in the broken rights, freedoms and legal interests of participants of process. Providing of right of defence is certain for today as principle of criminal trial, that is first of all addressed to the public organs and public servants that conduct criminal procedure and be under an obligation to provide the effective guarantees of his realization the participants of criminal production, because right of defence inalienably from the guarantees of his realization. Principle of providing of right of defence it is not only a guarantee of providing of rights for personality but also guarantee of providing of effective trial the proper realization of that prevents inquisitional and judicial errors and comes forward as a safety device in relation to bringing in to criminal responsibility of not guilty persons.
Опис
Ключові слова
підозрюваний, обвинувачений, захисник, забезпечення права на захист, гарантії забезпечення права на захист, suspected, defendant, defender, providing of right of defence, guarantees of providing of right of defence
Цитування
Півненко Л. В. Забезпечення права на захист у кримінальному провадженні та гарантії його реалізації / Л. В. Півненко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 153–160.