ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ДОМІНАНТИ В «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» ІВАНА ФРАНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здоров'язберігаючі домінанти у творчості Івана Франка відображають його впевненість у важливості збереження та підтримки здоров'я як для індивіда, так і для суспільства в цілому. Поради залишаються актуальними і сьогодні, спонукають дбайливо ставитися до свого фізичного та психічного благополуччя. Але окремі аспекти народних приповідок залишилися поза увагою мовознавців, тому наше дослідження є цікавим для вивчення взаємозв'язку між літературними творами Франка й народною мудрістю, для розуміння цінностей та підходів до здоров'язбереження в минулі часи, і в часи сьогодення- це зумовлює актуальність дослідження. Метою дослідження є виявити та описати здоров`язберігаючі домінанти в галицько-руських народних приповідках Івана Франка. Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі завдання: 1) окреслити склад приповідок, що омовлюють концепт здоров’я; 2) здійснити тематичну класифікацію дібраних одиниць; 3) схарактеризувати концепт «здоров’я» в сучасній лінгвістиці; 4) виявити здоров’язберігаючі домінанти українського народу в приповідках. Об’єкт дослідження – «Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка. Предмет дослідження – здоров`язбережувальні домінанти в приповідках Франка. Аналіз народних приповідок Івана Франка, які стосуються здоров'я та містять численні життєві поради, розкриває багатогранний погляд на українську культуру та соціальне середовище часів письменника. Хоча Франко не був автором народних приповідок, його творчість відображає багато аспектів народної мудрості, моральної філософії та етичних цінностей. Він залишив незабутній внесок у розвиток української літератури, культури та етнографії, а його ідеї продовжують надихати і навчати сучасне покоління. Health-preserving dominants in Ivan Franko's work reflect his deep convictions in the importance of preserving and maintaining health both for the individual and for society as a whole. These ideas and advice remain relevant even today, encouraging a careful attitude to one's physical and psychological well-being. But certain aspects of the study of health-preserving dominants in folk tales have been neglected by linguists, in particular the works of Ivan Franko in the relevant aspect. Therefore, the research conducted in the master's work is interesting for studying the relationship between Franko's literary works and folk wisdom, as well as for understanding what values and approaches to health care were relevant, as in the times when Ivan Franko lived and created his works, as well as in the present time for the modern society of Ukraine and determines the relevance of this research. The purpose of the qualification work is to identify and analyze health-preserving dominants in the Galician-Russian tales of Ivan Franko. It is necessary to solve the following tasks for achievement of this goals: 1. describe the place, signs, varieties and thematic groups of paremys in the language system; 2. describe the peculiarity of the role of "Galician-Russian folk tales" for studying the linguistic picture of the world of Ukrainians; 3. characterize the concept of "health" in modern linguistics; 4. describe the semantic analysis of "Galician-Russian folk tales" by Ivan Franko, which reflect the health-preserving dominants of the Ukrainian people. The object of the research is the Galician-Russian tales of Ivan Franko. The subject of the research is health-preserving dominants in the Galician-Russian tales of Ivan Franko. The analysis of Ivan Franko's folk tales related to health reveals a multifaceted view of this topic in the context of Ukrainian culture and the social environment of Franko's time and proves that Franko's work contains numerous life advice and wisdom that can be compared to folk tales. Although Ivan Franko was not the author of folk tales, his work reflects many aspects of folk wisdom, moral philosophy, and ethical values. He left an unforgettable contribution to the development of Ukrainian literature and culture, and his ideas continue to inspire and educate the modern generation.
Опис
Ключові слова
паремії, приповідки, здоров’язбереження, здоров’язберігаючі домінанти, семантичний аналіз, сучасна лінгвістика, paremias, proverbs, language picture, Galician-Russian proverbs of Ivan Franko, health-preserving, health-preserving dominants, semantic analysis, modern linguistics
Цитування
Головко О. І. Здоров'язберігаючі домінанти в «Галицько-руських народних приповідках» Івана Франка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.01 Філологія (Укр. мова і літ.) / О. І. Головко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2023. – 65 с.
Колекції