Формування медіаграмотності молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування медіаграмотності молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі. До кола першочергових завдань формування комунікативної компетентності молодших школярів входить і опанування засад медіаграмотності. Учні початкової школи активно долучаються до інформаційного простору, працюють з різними видами джерел, стикаються з різноманітними текстами, а такий вид роботи передбачає наявність відповідних умінь. Концепція НУШ проголосила інноваційні підходи до формування медіаграмотності, як однієї із провідних навичок сучасності. Зазначено, що медіаграмотність виступає запорукою подальшої успішної реалізації особистості. The publication examines the formation of media literacy of younger schoolchildren in language and literature lessons. Mastering the basics of media literacy is among the primary tasks of forming the communicative competence of younger schoolchildren. Elementary school students actively participate in the information space, work with various types of sources, encounter various texts, and this type of work requires the presence of appropriate skills. The concept of NUSH proclaimed innovative approaches to the formation of media literacy, as one of the leading skills of our time. It is noted that media literacy is a guarantee of further successful realization of the individual.
Опис
Ключові слова
медіаграмотність, комунікативна компетентність, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, media literacy, communicative competence, primary school students, master's theses
Цитування
Ігнатова Т. Формування медіаграмотності молодших школярів на уроках мовно-літературної галузі / Т. Ігнатова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 92.