Методика комплексного розвитку фізичних якостей юних футболістів для запобігання травматизму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто структуру розподілу засобів фізичної підготовки юних футболістів, яка впливає на розвиток спеціальної підготовки гравців, зокрема, на розвиток спеціальних фізичних якостей та ігрове мислення. Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних і наукових даних, загально-педагогічні методи, педагогічний експеримент, методи педагогічного тестування, методи математичної статистики. Загально-педагогічні методи дослідження передбачали аналіз і узагальнення сучасної наукової інформації з досліджуваної проблеми, висування мети роботи, її наукової гіпотези, постановку задач, трактування експериментальних даних і обговорення результатів досліджень. Вперше в навчально-тренувальному процесі юних футболістів була визначена різна структура побудови процесу розвитку фізичних якостей юних футболістів та її вплив на спеціальну підготовку і здоров’я спортсменів. Результати експериментальних досліджень дозволили теоретично обґрунтувати положення, що визначають структуру побудови оптимального процесу навчання, з обов'язковим гармонійним розподілом засобів для розвитку фізичних якостей юних футболістів. Практична значимість роботи складається у визначенні впливу використання різних структур розподілу засобів розвитку фізичних якостей на розвиток спеціальної підготовки та рівень здоров’я юних футболістів. The paper considers the structure of distribution of means of physical training of young football players, which affects the development of special training of players, in particular, the development of special physical qualities and game thinking. Research methods: theoretical analysis of literary and scientific data, general pedagogical methods, pedagogical experiment, methods of pedagogical testing, methods of mathematical statistics. General pedagogical methods of research implied the analysis and synthesis of modern scientific information on the problem under study, proposing the objectives of the work, its scientific hypothesis, setting tasks, interpreting experimental data and discussion of the research results. For the first time in the educational and training process of young football players, the different structure of building the process of development of physical qualities of young football players and its impact on the special training and health of athletes was determined. The results of experimental research have allowed to theoretically substantiate the provisions determining the structure of the construction of the optimal training process with a mandatory harmonious distribution of means for the development of physical qualities of young football players. The practical significance of the work consists in determining the impact of the use of different structures of distribution of means of development of physical qualities on the development of special training and health of young football players.
Опис
Ключові слова
футбол, структура, підготовка, фізичні якості, травми, football, structure, training, physical qualities, injuries
Цитування
Парубок О. В. Методика комплексного розвитку фізичних якостей юних футболістів для запобігання травматизму : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / О. В. Парубок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 75 с. : іл., табл.
Колекції