ЦІННОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута проблема формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку у системі освіти, уточнено суть та змістову характеристику цінностей інклюзивного суспільства у вихованні дітей дошкільного віку. Встановлено, що проблема є складною та багатогранною й вимагає комплексного підходу та спільних зусиль освітян, батьків і громадських лідерів для її вирішення. Усвідомлення та вирішення цієї проблеми відіграє ключову роль у формуванні громадянської свідомості людини з раннього віку та сталого розвитку інклюзивного суспільства. Визначено, що в інклюзивному виховному середовищі швидше й ефективніше формуються моральні цінності і правила життєдіяльності дітей, оскільки спрацьовують такі механізми соціалізації, як механізм наслідування та ідентифікації. Формування цінностей у дітей дошкільного віку розглянуто як складний і багатогранний процес, який впливає на подальший розвиток особистості. Схарактеризовано й змістово поєднано базові цінності інклюзивної освіти, а також цінності та ціннісні орієнтації, що формуються у дітей в ЗДО й відносяться до різних сфер їх життєдіяльності. The article examines the problem of forming value orientations of children of preschool age in the education system, and clarifies the essence and characteristic of the values of inclusive matrimony in educated children of preschool age. It has been established that the problem is complex and rich-sided and requires an integrated approach and the combined efforts of citizens, fathers and community leaders for its best. Awareness and growth of this problem plays a key role in the formation of popular awareness of people from the early age and the development of inclusive matrimony. It was determined that moral values and rules of life of children are formed faster and more effectively in an inclusive educational environment, because such mechanisms of socialization as the mechanism of imitation and identification are activated. The formation of values in preschool children is considered as a complex and multifaceted process that affects the further development of the personality. The basic values of inclusive education, as well as values and value orientations that are formed in children in special education and relate to various spheres of their life activities, are characterized and meaningfully combined.
Опис
Ключові слова
інклюзія, інклюзивна освіта, цінності особистості, дошкільний вік, заклади дошкільної освіти, inclusion, inclusive education, personal values, preschool age, preschool education institutions
Цитування
Григоренко В. Л. Цінності інклюзивного суспільства у вихованні дітей дошкільного віку / В. Л. Григоренко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 62–71.