Структурно-семантичні характеристики паремій зі значенням "їжа" в англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається семантика англійських паремій зі значенням "їжа", здійснюється кількісний аналіз їх лексичного наповнення. Паремії характеризуються як складова мовної картини світу британського народу, аналізується їх образність. Встановлюється тісний зв’язок прислів’їв та приказок із національно-культурними традиціями британців. В статье рассматривается семантика английских паремий со значением "еда", осуществляется количественный анализ их лексического наполнения. Паремии характеризуются как составляющая речевой картины мира британского народа, анализируется их образность. Устанавливается тесная связь пословиц и поговорок с национально-культурными традициями британцев. The article deals with the study of the semantic structure of the English proverbs with the meaning «food». The proverb fund has been characterized as a part of the British language picture of the world, its close connection with the national and cultural traditions of the British people has been established. The figurative meaning of the proverbs has been analyzed.
Опис
Ключові слова
паремія, їжа, лексема, семантика, образне значення, паремия, еда, образное значение, proverbs, food, lexeme, semantics, figurative meaning
Цитування
Марущенко Ю. Структурно-семантичні характеристики паремій зі значенням "їжа" в англійській мові / Ю. Марущенко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики : зб. наук. ст. здобувачів вищ. освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Вип. 2. – С. 280–283.