ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

dc.contributor.authorНіколайчук, А. О.
dc.date.accessioned2024-02-20T18:33:47Z
dc.date.available2024-02-20T18:33:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ магістерському дослідженні розглянуто дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, з'ясовано сутність поняття «пізнавальний інтерес» – це потреба у пізнанні, жага до здобуття нових знань; розкрито загальне уявлення про структуру та особливості застосування дидактичних ігор. Схарактеризовано особливості розвитку пізнавального інтересу молодших школярів, яке відбувається у декілька стадій: цікавість, допитливість, пізнавальний та теоретичний процес. Розкриті умови, що сприяють формуванню пізнавального інтересу: розуміння дитиною нового матеріалу, його доступність; прищеплення навички постійно шукати нове; емоційна складова навчання; балансування між пізнавальними та творчими завданнями. Також розглянуто загальне уявлення про структуру дидактичних ігор: дидактичне завдання, ігрові дії, правила гри та результат підведення підсумків; визначено основні функції: розважальна, пізнавальна, соціалізації, комунікативна, самореалізації; розкрито основні класифікації. У роботі висвітлено специфіку застосування дидактичних ігор, окреслено основні етапи проведення гри: орієнтація, підготовка до проведення, проведення гри як такої, обговорення гри. Крім цього, дослідження містить практичну реалізацію використання дидактичних ігор як засобу розвитку пізнавального інтересу молодших школярів. Ігри було презентовано до таких предметів, як «Українська мова», «Математика», «Я досліджую світ». В основу розробки дидактичних ігор лягла класифікація, що поділяє ігри за характером матеріалу (ігри з предметами, настільно-друковані, словесні ігри); за видом діяльності (фізичні, інтелектуальні, трудові, соціальні, психологічні); за характером педагогічного процесу (навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі; пізнавальні, виховні, розвиваючі; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, діагностичні та інші). The master's study examined didactic games as a means of developing the cognitive interest of younger schoolchildren, clarified the essence of the concept of "cognitive interest" - it is a need for knowledge, a thirst for acquiring new knowledge; a general idea of the structure and features of the application of didactic games is revealed. Features of the development of cognitive interest of younger schoolchildren are characterized, which occurs in several stages: curiosity, inquisitiveness, cognitive and theoretical process. The conditions that contribute to the formation of cognitive interest are revealed: the child's understanding of new material, its availability; instilling skills to constantly seek new things; emotional component of learning; balancing between cognitive and creative tasks. A general idea of the structure of didactic games is also considered: didactic task, game actions, rules of the game and the result of summarizing; the main functions are defined: entertaining, cognitive, socialization, communicative, self-realization; the main classifications are disclosed. The work highlights the specifics of using didactic games, outlines the main stages of playing the game: orientation, preparation for playing, playing the game as such, discussing the game. In addition, the study contains a practical implementation of the use of didactic games as a means of developing the cognitive interest of younger schoolchildren. Games were presented for such subjects as "Ukrainian language", "Mathematics", "I explore the world". The basis of the development of didactic games was a classification that divides games according to the nature of the material (games with objects, boardprinted games, word games); by type of activity (physical, intellectual, labor, social, psychological); by the nature of the pedagogical process (educational, training, controlling, generalizing; cognitive, educational, developmental; reproductive, productive, creative; communicative, diagnostic, and others).
dc.identifier.citationНіколайчук А. О. Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. О. Ніколайчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 72 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14035
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпізнавальний інтерес
dc.subjectдидактичні ігри
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectінтерес
dc.subjectгра
dc.subjectcognitive interest
dc.subjectdidactic games
dc.subjectprimary school
dc.subjecteducational process
dc.subjectinterest
dc.subjectgame
dc.titleДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
dc.title.alternativeDIDACTIC GAMES AS A MEANS OF FORMING COGNITIVE INTEREST OF YOUNGER PUPILS
dc.typeOther
Файли
Колекції