ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ LEARNING APPS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

dc.contributor.authorГолдобіна, Д. О.
dc.date.accessioned2024-02-09T14:18:46Z
dc.date.available2024-02-09T14:18:46Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractЕфективність та успішність навчальної діяльності учнів початкової школи залежить від розвитку їх пізнавальної інтересу. Зараз актуальності набувають інноваційні педагогічні технологій, а саме інформаційні, які забезпечують високу ефективність засвоєння начального матеріалу, а також підвищують пізнавальну активність учнів у закладах загальної середньої освіти. З огляду на це розвиток пізнавальної діяльності учнів молодшого віку за допомогою інформаційних технологій залишається актуальною проблемою в освітній галузі. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі наведено теоретичні аспекти розвитку пізнавального інтересу молодших школярів: визначено сутність пізнавального інтересу молодших школярів; розглянуто етапи та умови розвитку пізнавального інтересу молодших школярів; охарактеризовано методи розвитку пізнавального інтересу молодших школярів. У другому розділі наведено методику використання електронного ресурсу Learning Apps в освітньому процесі: проаналізовано використання ІКТ технологій у початковій школі; визначено особливості використання інтерактивного онлайн-сервісу Learning Apps; наведено методику організації навчального процесу за допомогою онлайн-сервісу Learning Apps. У нашому дослідженні ми розглянемо інтерактивні технології, а саме інтернет-сервіс LearningApps.org. Це онлайновий сервіс, завдяки якому вчитель може розробляти безліч інтерактивних вправ з різних навчальних дисциплін для використання на будь-якому етапі уроку або в позакласній діяльності, а учні, відповідно, – виконувати ці вправи та розвивати свою медіа-грамотність. LearningApps.org – це онлайн-сервіс, який допомагає вчителям полегшувати процес навчання та викладання, використовуючи систему інтерактивних вправ. У висновках доведено, що для вирішення проблеми розвитку пізнавального інтересу з'являються різні онлайн-сервери, за допомогою яких можна створювати різноманітні програми по конкретним навчальним предметам. Одним із таких серверів і є сервіс LearningApps.org. За допомогою нього можна не тільки створювати різні вправи та додатки, які будуть використовуватися на уроці (при наявності виходу в мережу Інтернет), але задавати та перевіряти домашні завдання. Робота з такими сервісами орієнтована на колективне створення та використання ресурсів. Причому колектив учасників є відкритим та необмежений ніякими межами. Застосування інформаційних технологій в даний час на уроках потрібно, тому що вони сприяють удосконаленню практичних навичок та вмінь, що підвищують інтерес до уроків, допомагають індивідуалізувати процес навчання, а також осучаснюють урок. У такий спосіб зростає інтерес учнів до самостійного пошуку знань. А це один із показників успішності всього процесу навчання. The effectiveness and success of primary school students' educational activities depends on the development of their cognitive interest. Nowadays, innovative pedagogical technologies, namely information technologies, which ensure high efficiency of mastering initial material, and also increase the cognitive activity of students in general secondary education institutions, are gaining relevance. In view of this, the development of cognitive activity of younger students with the help of information technologies remains an urgent problem in the field of education. The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of used sources and appendices. In the first chapter, the theoretical aspects of the development of the cognitive interest of younger schoolchildren are given: the essence of the cognitive interest of younger schoolchildren is defined; the stages and conditions of the development of the cognitive interest of younger schoolchildren are considered; the methods of developing the cognitive interest of younger schoolchildren are characterized. In the second section, the method of using the Learning Apps electronic resource in the educational process is given: the use of ICT technologies in primary school is analyzed; the specifics of using the Learning Apps interactive online service are defined; the method of organizing the educational process using the Learning Apps online service is given. In our study, we will consider interactive technologies, namely the Internet service LearningApps.org. It is an online service, thanks to which the teacher can develop many interactive exercises from different academic disciplines for use at any stage of the lesson or in extracurricular activities, and the students, accordingly, can perform these exercises and develop their media literacy. LearningApps.org is an online service that helps teachers facilitate the process of learning and teaching using a system of interactive exercises. The conclusions prove that to solve the problem of developing cognitive interest, various online servers appear, with the help of which it is possible to create various programs on specific educational subjects. One of these servers is the LearningApps.org service. With its help, you can not only create various exercises and applications that will be used in class (if you have access to the Internet), but also set and check homework. Work with such services is focused on the collective creation and use of resources. Moreover, the group of participants is open and unlimited. The use of information technologies in the classroom is necessary at present, because they contribute to the improvement of practical skills and abilities that increase interest in the lessons, help to individualize the learning process, and also modernize the lesson. In this way, students' interest in independent search for knowledge increases. And this is one of the success indicators of the entire learning process.
dc.identifier.citationГолдобіна Д. О. Використання електронного ресурсу Learning Apps в освітньому процесі як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. О. Голдобіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 75 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13875
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпізнавальний інтерес
dc.subjectелектронний ресурс
dc.subjectLearning Apps
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjecteducational process
dc.subjectcognitive interest
dc.subjectelectronic resource
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ LEARNING APPS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
dc.title.alternativeUSING THE ELECTRONIC RESOURCE LEARNING APPS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A MEANS OF FORMING THE COGNITIVE INTEREST OF JUNIOR PUPILS
dc.typeOther
Файли
Колекції