РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО ЧИТАННЯ В УЧНІВ 1 КЛАСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Читання визначається як одна з ключових навичок, які відіграють важливу роль у розвитку кожної людини. Ця навичка не лише відкриває доступ до безмежного світу знань, але й розвиває мислення, уяву та критичне мислення. Розвиваючи інтерес до читання в дитини, ми вкладаємо фундамент для її успішного росту та вдосконалення навчальних досягнень у майбутньому. За три роки дистанційного навчання у дітей 1 класу виникла серйозна проблема – ускладнення формування інтересу до читання. Зараз молодші школярі виявляють значно менше зацікавлення до читання, що є результатом їхньої активної взаємодії з гаджетами. Тому, формування інтересу до читання у найменших учнів стає актуальною проблемою сьогодення. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі викладено теоретичні основи формування читацької компетентності, визначено сутність понять «читацька компетентність» і «інтерес до читання» та вивчено світовий досвід формування в дітей інтересу до читання, розглянуто особливості розвитку в учнів інтересу до читання в умовах дистанційного навчання в початковій школі. У другому розділі представлено результати дослідної роботи з формування та розвитку інтересу до читання в учнів 1 класу в умовах дистанційного навчання, надано дані опитувань, шо дозволило актуалізувати обрану проблему в практично-прикладному напрямку, розроблено комплекс заходів, спрямованих на формування та розвиток інтересу до читання для учнів 1 класу. У висновках доведено, що для успішного формування інтересу до читання в учнів 1 класу в умовах дистанційного навчання вчитель має використовувати комплексний підхід до вирішення актуальної проблеми: працювати в основних напрямах: урочна діяльність, позаурочні заходи та вільне сімейне читання; використовувати такі прийоми: 5-хвилинки читання вчителя на уроці, електронні ресурси, виразне читання віршів, демонстрація дитячих книжок, ранкові зустрічі, консультації та батьківські збори, участь у конкурсах та прийоми стимулювання сімейного читання. Reading is determined as one of key skills that play an important role development of everybody. This skill not only opens access to the boundless world of knowledge but also develops thinking, imagination and critical thinking. Developing interest in reading for a child, we inlay foundation for her successful height and perfection of educational achievements in the future. For three years of the controlled from distance studies the children of a 1 class had a serious problem - complication of forming of interest in reading. Now junior schoolchildren show the far fewer personal interest to reading that is the result of their active co-operating with gadgets. To Tom, forming of interest in reading for the least students becomes the issue of the day of present time. Final qualifying work consists of entry, two divisions, conclusions, list of the used sources and additions. Theoretical bases of forming of reader competence are expounded in the first division, essence of concepts "reader competence" and "interest are certain in reading" and world experience of forming is studied for the children of interest in reading, the features of development are considered for the students of interest in reading in the conditions of the controlled from distance studies at initial school. In the second division experience job performances are presented from forming and development of interest to reading for the students of a 1 class in the conditions of the controlled from distance studies, data of questioning are given, that allowed actualize a select problem in the practically-applied direction, the complex of the measures sent to forming and development of interest in reading for the students of a 1 class is worked out. It is well-proven in conclusions, that for the successful forming of interest in reading for the students of a 1 class in the conditions of the controlled from distance studies a teacher must use the complex going near the decision of issue of the day : to work in basic directions: the fixed activity, extracurricular measures and free domestic reading.
Опис
Ключові слова
читання, читацька компетентність, інтерес до читання, учні початкової школи, дистанційне навчання, reading, reader competence, interest in reading, students of initial school, controlled from distance studies
Цитування
Науменко А. В. Розвиток інтересу до читання в учнів 1 класу в умовах дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Науменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 63 с. : табл. + дод.
Колекції