Теоретичний аналіз поняття "громадська діяльність"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В умовах сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються у всіх соціокультурних сферах суспільного життя актуалізуються питання підготовки молодої людини, майбутнього фахівця як соціально-активної особистості, спроможної мобільно, оперативно, свідомо і відповідально працювати і діяти. Значні можливості для вирішення означених завдань має громадська діяльність, яка виступає основою для формування лідерських якостей особистості, її соціальної активності, відповідального ставлення до взаємодії із соціумом. Мета статті: на основі теоретичного аналізу визначити суть поняття «громадська діяльність» та схарактеризувати його зміст. У дослідженні ми використовували такі методи: аналіз, узагальнення, систематизація психолого-педагогічних, соціологічних, філософських праць учених, енциклопедично-довідкової літератури з питань громадської діяльності особистості. У статті представлені результати теоретичного аналізу поняття «громадська діяльність». Схарактеризовано зміст та сутність означеного поняття. Висвітлені різні підходи до тлумачення поняття «громадська діяльність» представниками психологічної, соціологічної, філософської, педагогічної наук. У дослідженні визначені термінологічні межі близьких за змістом понять: «соціальна діяльність», «громадська активність», «соціальна активність», «громадянська активність», встановлено різницю між ними та ступінь співвідношення цих понять. З’ясовано що поняття «соціальна діяльність» значно ширше за поняття «громадська діяльність», оскільки охоплює усі способи активної взаємодії індивідуума з соціумом. Проте, «громадська діяльність» реалізується лише у спектрі безоплатної неприбуткової діяльності. Розкрито зв’язок поняття «громадська діяльність» з поняттями «громадська активність» та «соціальна активність». Визначені методи та форми громадської діяльності, її напрями. На основі вивчення та аналізу наукової, довідкової літератури представлено визначення громадської діяльності як самостійної, добровільної діяльності, спрямованої на вирішення соціально значущих завдань, важливих суспільних проблем. In the conditions of modern transformational processes taking place in all sociocultural spheres of public life new requirements to education of youth are put forward. It is important to prepare a socially active person who is able to work and act mobile, quickly, consciously and responsibly. Рublic activities have significant opportunities to address these issues. Рublic activity is the basis for the formation of leadership qualities of the individual, his social activity, a responsible attitude to interaction with society. The purpose of the article: to carry out a theoretical analysis and determine the essence of the concept of «рublic activity» and characterize its content. We used the following methods: analysis, generalization, systematization of psychological and pedagogical, sociological, philosophical works of scientists, encyclopedic reference books on social activities of the individual. The article presents the results of theoretical analysis of the concept of «рublic activity». The content and essence of a certain concept are characterized. Different approaches to the interpretation of the concept of «рublic activity» by representatives of psychological, sociological, philosophical, pedagogical sciences are highlighted. In the study of certain terminological concepts: «social activity», «public activity», civic activity. The difference between them and the degree of correlation of these concepts is established. It was found that the concept of «social activity» is much broader than the concept of «public activity», as it covers all ways of active interaction of the individual with society. However, «public activities» are implemented only within the framework of free non-profit activities. The connection between the concept of «public activity» and the concepts of «social activity» is revealed. The article identified methods, forms and directions of public activity. Based on the study and analysis of scientific and reference literature, the definition of public activity as an independent, voluntary activity aimed at solving socially significant problems.
Опис
Ключові слова
діяльність, активність, громадська діяльність, соціальна діяльність, особистість, activity, public activity, social activity, personality
Цитування
Кін О. М. Теоретичний аналіз поняття "громадська діяльність" / О. М. Кін // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 87–97. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.08