РОЛЬ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто роль музичного виховання у зміцненні здоров’я дитини. Заняття музикою і музичне виховання є ефективними засобами формування почуттів і волі людини, розвитку інтелектуальних, соціальних і психомоторних здібностей і цілісного розвитку дітей. Зазначено, що постійні вправи в галузі музичного мистецтва сприяють росту творчих сил і творчого переживання. Поступово переживання й діяльність набувають характеру духовно-закономірної дії. І мистецтво сприяє розумінню дітьми творчої природи людини. З огляду на це завдання виховання полягає в тому, щоб створити комфортні умови для розвитку сприятливого середовища навколо дитини та допомогти їй здійснити безболісне входження в це середовище. Розв’язати це оздоровчо-освітнє завдання можуть допомогти заняття з музичного виховання. The publication examines the role of musical education in strengthening a child's health. Music lessons and musical education are effective means of forming human feelings and will, development of intellectual, social and psychomotor abilities and holistic development of children. It is noted that constant exercises in the field of musical art contribute to the growth of creative forces and creative experience. Gradually, experiences and activities acquire the character of spiritual and regular action. And art contributes to children's understanding of the creative nature of man. Given this, the task of education is to create comfortable conditions for the development of a favorable environment around the child and help him to make a painless entry into this environment. Music education classes can help solve this health and educational task.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, музичне мистецтво, аспірантські роботи, musical education, musical art, postgraduate works
Цитування
Янься Ван. Роль музичного виховання у зміцненні здоров’я дитини / Янься Ван // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 413–415.