Інноваційні методи навчання шкільного курсу математики

dc.contributor.authorБорке, К. Є.
dc.date.accessioned2024-02-26T14:24:33Z
dc.date.available2024-02-26T14:24:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні засади впровадження та реалізації методики інноваційного навчання математики в сучасних умовах. Розкрито освітнє та виховне значення інноваційного навчання з математики, визначено суть ключових понять дослідження та виокремлено особливості його організації в сучасному освітньому середовищі. У роботі також надається характеристика форм, методів і засобів, що використовуються для успішної реалізації навчання математики. У роботі виконано розробку та експериментальну перевірку розробленої методики інноваційного навчання математики в сучасних умовах. Дослідно-експериментальна робота, що включала організацію навчання математики з використанням елементів дистанційного навчання, довела позитивний вплив розробленого технологічного забезпечення на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями та якісними показниками. This qualification paper scientifically justifies the theoretical foundations for the implementation and realization of the methodology of innovative teaching in mathematics in modern conditions. The educational and developmental significance of innovative teaching in mathematics is disclosed, defining the essence of key research concepts and highlighting the peculiarities of its organization in contemporary educational environments. The paper also provides a characterization of the forms, methods, and tools used for the successful implementation of mathematics teaching. The work includes the development and experimental verification of the proposed methodology for innovative teaching in mathematics in modern conditions. The research and experimental work, involving the organization of mathematics teaching with the use of elements of distance learning, demonstrated the positive impact of the developed technological support on the level of students' educational capabilities across all defined criteria and qualitative indicators.
dc.identifier.citationБорке К. Є. Інноваційні методи навчання шкільного курсу математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / К. Є. Борке ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 58 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14126
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінноваційні методи навчання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectматематика
dc.subjectтехнологічне забезпечення
dc.subjectефективність навчання
dc.subjectinnovative teaching methods
dc.subjecteducational process
dc.subjectmathematics
dc.subjecttechnological support
dc.subjectteaching effectiveness
dc.titleІнноваційні методи навчання шкільного курсу математики
dc.title.alternativeInnovative methods of teaching a school mathematics course
dc.typeOther
Файли
Колекції