Особливості соціалізації студентської молоді в умовах пандемії коронавірусу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота присвячена особливості соціалізації студентської молоді в умовах пандемії коронавірусу. У сучасному суспільстві традиційний механізм соціалізації не є домінуючим: процес засвоєння молодими людьми цінностей, норм, еталонів поведінки сім’ї, близького соціального оточення видозмінюється. Здійснена спроба визначити особливості соціалізації студентської молоді в Україні в період пандемії Covid-19 та шляхи подолання посткарантинних наслідків. У роботі розглянуто теоретичні аспекти дослідження соціалізації молоді в умовах пандемії коронавірусу; розглянута трансформація соціалізаційної норми в період пандемії коронавірусу. Практична цінність полягає у можливості подолати окреслені складності вторинної соціалізації у ВНЗ під час пандемії коронавірусу соціологами, соціальними педагогами, організаторами виховної роботи.The work is devoted to the peculiarities of socialization of student youth in the context of the coronavirus pandemic. In modern society, the traditional mechanism of socialization is not dominant: the process of assimilation by young people of values, norms, standards of family behavior, close social environment is changing. An attempt is made to determine the features of the socialization of student youth in Ukraine during the Covid-19 pandemic and ways to overcome the post-quarantine consequences. The paper considers the theoretical aspects of the study of youth socialization in the context of the coronavirus pandemic; the transformation of the socialization norm during the coronavirus pandemic is considered. The practical value lies in the ability to overcome the outlined difficulties of secondary socialization in universities during the coronavirus pandemic by sociologists, social educators, organizers of educational work.
Опис
Ключові слова
соціалізація, молодь, пандемія, коронавірус, інтерналізація, локдаун, глобалізація, просьюмеризм, ресоціалізація, кіберсоціалізація, socialization, youth, pandemic, coronavirus, internalization, lockdown, globalization, prosumerism, resocialization, cybersocialization
Цитування
Троян В. Д. Особливості соціалізації студентської молоді в умовах пандемії коронавірусу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 054 Соціологія / В. Д. Троян ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 67 с.
Колекції