Соціально-психологічні чинники використання ненормативної лексики в юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи використання ненормативної лексики, розкрито психологічну сутність означеного феномену. Охарактеризовано основні соціально-психологічні особливості юнацького віку. Визначено соціально-психологічні детермінанти використання ненормативної лексики в юнацькому віці. Проведено експериментальне дослідження особливостей соціально-психологічного аспекту використання ненормативної лексики юнацтвом. На основі результатів констатувального експерименту запропоновано програму соціально-психологічного тренінгу щодо розвитку навичок конструктивного спілкування в юнацькому віці. The paper analyzes the main theoretical and methodological approaches to the use of profanity, reveals the psychological essence of this phenomenon. The main socio-psychological features of youth are characterized. The sociopsychological determinants of the use of profanity in youth have been determined. An experimental study of the peculiarities of the socio-psychological aspect of the use of profanity by youth was carried out. Based on the results of the ascertainment experiment, a social-psychological training program is proposed for the development of constructive communication skills in youth.
Опис
Ключові слова
юнацький вік, обсценна лексика, ненормативна лексика, фізична та вербальна агресія, засоби психопрофілактики вербальної агресії, youth, obscene vocabulary, profanity, physical and verbal aggression, psychoprophylaxis of verbal aggression
Цитування
Зеленська К. Р. Соціально-психологічні чинники використання ненормативної лексики в юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. Р. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 96 с. : дод.
Колекції