Особливості розвитку творчого мислення у підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються особливості становлення творчого мислення у підлітковому віці та пошук шляхів його розвитку. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення творчого мислення в зарубіжній і вітчизняній психології. В процесі експериментального дослідження виявлено, що є особливості вікової динаміки у невербального та вербального творчого мислення. Переважна більшість учасників дослідження демонструють середній рівень розвитку творчого мислення за показниками швидкості, гнучкості та оригінальності. За результатами дослідження визначено, що у старших підлітків вищими є показники вербального мислення, а невербального творчого мислення у середній групі. Програма розвитку творчого мислення дозволяє: розвивати здатності до покращення гнучкості, оригінальності мислення та швидкості генерування ідей. The work explores the peculiarities of the formation of creative thinking in adolescence and the search for ways of its development. Scientific and theoretical concepts and approaches to the study of creative thinking in foreign and domestic psychology are analyzed. In the process of experimental research, it was found that there are peculiarities of age dynamics in non-verbal and verbal creative thinking. The vast majority of research participants demonstrate an average level of development of creative thinking in terms of speed, flexibility and originality. Based on the results of the study, it was determined that older teenagers have higher indicators of verbal thinking, and non-verbal creative thinking has higher indicators in the average group. The program for the development of creative thinking allows: to develop the ability to improve divergent thinking, flexibility, originality of thinking and the speed of generating ideas.
Опис
Ключові слова
творче мислення, креативність, творчі здібності, оригінальність мислення, підлітковий вік, creative thinking, creativity, creative abilities, originality of thinking, adolescence
Цитування
Шевченко О. О. Особливості розвитку творчого мислення у підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. О. Шевченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 72 с. : дод.
Колекції