Особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджуються особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення сенсожиттєвих орієнтацій та сенсу життя в зарубіжній і вітчизняній психології. Відповідно до результатів за психодіагностичною методикою життєстійкості С. Мадді переважна більшість учасників дослідження демонструють середній рівень життєстійкості, що вказує на здатність знаходити сенс життя в складних життєвих умовах. Програма розвитку життєстійкості дозволяє розвивати навички контролю в стресових ситуаціях, розуміти емоційний стан інших людей та регулювати його, розвивати і формувати взаємну довіру, удосконалювати навички ефективного спілкування. The work examines the peculiarities of the life orientations of forced migrants during the martial law. The scientific and theoretical concepts and approaches to the study of meaningful life orientations and the meaning of life in foreign and domestic psychology are analyzed. According to the results of S. Muddy's psychodiagnostic method of vitality, the vast majority of study participants demonstrate an average level of vitality, which indicates the ability to find the meaning of life in difficult life conditions. The resilience development program allows you to develop control skills in stressful situations, understand the emotional state of other people and regulate it, develop and form mutual trust, and improve effective communication skills.
Опис
Ключові слова
життєстійкість, сенс життя, залученість, контроль, прийняття ризику, ціннісні орієнтації, sustainability, meaning of life, involvement, control, risk acceptance, value orientations
Цитування
Москаленко В. С. Особливості сенсожиттєвих орієнтацій вимушених переселенців під час воєнного стану : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. С. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : дод.
Колекції