Моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців із проблеми дослідження. Уточнено поняття «якість освітнього процесу», «моніторинг якості освітнього процесу», схарактеризовано види моніторингу, визначені шляхи та засоби удосконалення моніторингу якості освітнього процесу. На основі аналізу стану моніторингу якості освітнього процесу в закладі освіти розроблено комплексно-цільову програму з його удосконалення. The paper analyzes the works of scientists on the research problem. The concepts of «quality of the educational process», «monitoring of the quality of the educational process» are clarified, the types of monitoring are characterized, the ways and means of improving the monitoring of the quality of the educational process are defined. On the basis of the analysis of the state of monitoring the quality of the educational process in the educational institution, a comprehensive and targeted program for its improvement has been developed.
Опис
Ключові слова
якість освіти, якість освітнього процесу, моніторинг, кваліметрична модель, quality of education, quality of the educational process, monitoring, qualitative model
Цитування
Новохацька Ю. В. Моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Ю. В. Новохацька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 86 с. : табл. + дод.
Колекції