ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ВРАЗЛИВИХ КОНТИНГЕНТІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації обґрунтовано актуальність вирішення проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального виховання вразливих контингентів. Проаналізовано наукову літературу з проблеми дослідження та доведено, що важливий вплив на розвиток здібностей фахівців соціальної галузі має створення у процесі їхньої підготовки професійно- спрямованого освітнього простору. Автором визначено умови його створення: наявність можливостей для набуття професійно-важливих рис та якостей на основі постійної взаємодії з фахівцями-практиками в середовищі надання соціальних послуг вразливим контингентам; наявність можливостей для розкриття творчих здібностей майбутніх соціальних працівників у напрямі їхнього професійного становлення; залучення майбутніх фахівців соціальної галузі до волонтерської діяльності, що є важливим елементом розвитку їхньої професійної компетентності у процесі навчання; організація науково-дослідницької роботи майбутніх соціальних працівників у напрямі соціальної роботи з вразливими контингентами. Наведено досвід організації професійно- спрямованого освітнього простору підготовки майбутніх соціальних працівників у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. The publication substantiates the relevance of solving the problem of training future social workers for social education of vulnerable contingents. The scientific literature on the research problem was analyzed and it was proved that the creation of a professionally oriented educational space in the process of their training has an important influence on the development of the abilities of specialists in the social field. The author defined the conditions for its creation: the availability of opportunities to acquire professionally important traits and qualities based on constant interaction with specialists- practitioners in the environment of providing social services to vulnerable contingents; availability of opportunities to reveal the creative abilities of future social workers in the direction of their professional development; involvement of future specialists in the social sector in volunteer activities, which is an important element of the development of their professional competence in the process of training; organization of research work of future social workers in the direction of social work with vulnerable contingents. The experience of organizing a professionally oriented educational space for the training of future social workers at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутні соціальні працівники, професійно-спрямований освітній простір, соціальне виховання, вразливі контингенти, training, future social workers, professionally oriented educational space, social education, vulnerable contingents
Цитування
Костіна В. В. Підтоговка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання вразливих контингентів в умовах професійно-спрямованого освітнього простору / В. В. Костіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 лист. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків, 2020. – С. 14–15.