РОЗВИТОК РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
Автор піднімає питання застосування інноваційних технологій розвитку професійної компетентності фахівців соціальної галузі до роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами в умовах сучасних соціальних ризиків. У статті обґрунтовано актуальність проблеми розвитку резільєнтності майбутніх фахівців соціальної галузі в умовах військового стану та проаналізовано можливості підвищення її ефективності на засадах дуальності. Представлено ефективні засоби роботи з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами, що сприяють їхньому соціальному вихованню в умовах нових соціальних викликів. Визначено компоненти професійної готовності фахівців, що забезпечують розвиток їхнього особистісно-професійного потенціалу резільєнтності в умовах воєнного стану. The author raises the issue of applying innovative technologies to for the development of professional competence of social sector specialists in to work with children and youth with special educational needs in the context of of modern social risks. The article substantiates the relevance of of the problem of developing the resilience of future social sector professionals in conditions of martial law and analyzes the possibilities of increasing its efficiency on the basis of duality. Effective means of of working with children and youth with special educational needs that contribute to their social upbringing in the context of new social challenges. The components of professional readiness of specialists are identified, which ensure the development of their personal and professional potential resilience in the conditions of martial law.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, фахівці соціальної галузі, діти та молодь, особливі освітні потреби, резільєнтність, professional competence, specialists in the social, children and youth, special educational needs, resilience
Цитування
Костіна В. Розвиток резільєнтності фахівців соціальної галузі у роботі з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами в умовах військового стану / В. Костіна // Соціальна робота: виклики сьогодення : зб. тез ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 24–25 листоп. 2022 р. – Тернопіль, 2022. – С. 71–75.