Музичне виховання молодших школярів у Вальдорфських школах КНР та України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено порівняльний аналіз теоретичних положень та практичного досвіду музичного виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України для визначення перспективних напрямів використання вальдорфського досвіду музичного виховання молодших школярів у сучасних умовах розвитку китайської та української початкової освіти. Актуальність дослідження зумовлена такими основними чинниками, як: пріоритет гуманізації освіти та посилення у зв’язку з цим важливості музичного виховання підростаючого покоління; значущість для музичного виховання особистості саме початкової школи, покликаної закласти фундамент для подальшого вмотивованого засвоєння музичної культури; безперечні надбання вальдорфської музичної освіти школярів і потреба інтеграції в традиційну музично-педагогічну теорію та практику ідей і підходів Вальдорфської школи для вдосконалення якості масового музичного виховання; педагогічна доцільність порівняльного аналізу музичного виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР та України, що дозволяє взаємно збагатити освітній досвід, подолати або уникнути багатьох помилок, віднайти оптимальний шлях упровадження вальдорфських підходів в освіту цих країн з урахуванням національної та культурної специфіки. На основі аналізу широкого спектру наукових джерел висвітлено основні шляхи наукового осмислення порушеної проблеми в китайській та українській психолого-педагогічній літературі, проаналізовано й уточнено суть основних понять, що стосуються проблеми дослідження: антропософія (учення Р. Штайнера про духовну основу світу та людини як цілісної тілеснодушевно-духовної істоти), вальдорфська педагогіка, або Штайнер-педагогіка, педагогіка Рудольфа Штайнера (особистісно-соціальна система навчання, виховання й розвитку людини, що базується на антропософському образі людини), Вальдорфська школа (заклад загальної середньої освіти, що працює на засадах вальдорфської педагогіки). Здійснено порівняльний аналіз тенденцій становлення вальдорфських шкіл у КНР та Україні в контексті розвитку світового вальдорфського руху впродовж ста років – від заснування першої Вальдорфської школи (1919 р., м. Штуттгарт, Німеччина) до 2019 р. Розкрито антропософський образ людини як філософсько-психологічне підґрунтя музичного виховання школярів Вальдорфської школи. Висвітлено основні вальдорфські підходи до музичного виховання особистості: цілісний підхід до дитини та всебічне врахування специфіки вікового та індивідуального розвитку школярів. Досліджено зміст, форми та методи музичного виховання молодших школярів у Вальдорфській школі КНР та України, особливості підготовки вчителів музики для китайських та українських вальдорфських шкіл. Визначено напрями використання узагальненого досвіду музичного виховання молодших школярів у вальдорфських школах КНР й України у традиційних китайських та українських початкових школах. Для вальдорфських шкіл КНР, виходячи з досвіду України, може бути рекомендовано: активне залучення музики у процес вивчення інших предметів (математика, рідна мова, іноземні мови, природознавство, історія тощо); створення власних навчальних програм музичного виховання з урахуванням досягнень китайської педагогіки. У практику вальдорфських шкіл України при необхідному осмисленні може бути залучено: більш широке використання традиційних народних інструментів, застосування деяких методів музичного виховання молодших школярів («малювання мелодій», вправи з вокального та інструментального інтонаційного «прочитання» ритмічних і звуковисотних графем тощо). In the dissertation the comparative analysis of theoretical positions and practical experience of musical education of younger schoolboys in Waldorf schools of the People’s Republic of China and Ukraine is carried out for definition of perspective directions of use of Waldorf experience of musical education of primary schoolchildren in modern conditions of development of Chinese and Ukrainian primary education. The relevance of the study is due to such key factors as: the priority of humanization of education and strengthening in this regard the importance of music education of the younger generation; significance for the musical education of the personality of the primary school, designed to lay the foundation for further motivated assimilation of musical culture; the indisputable achievements of Waldorf music education of schoolchildren and the need for integration into the traditional music-pedagogical theory and practice of ideas and approaches of the Waldorf school to improve the quality of mass music education; pedagogical expediency of comparative analysis of music education of junior schoolchildren in Waldorf schools of China and Ukraine, which allows to mutually enrich educational experience, overcome or avoid many mistakes, find the best way to implement Waldorf approaches to education in these countries taking into account national and cultural specifics. Based on the analysis of a wide range of scientific sources highlights the main ways of scientific understanding of the problem in Chinese and Ukrainian psychological and pedagogical literature, analyzed and clarified the essence of the basic concepts related to the research problem: anthroposophy (R. Steiner’s teachings on the spiritual basis -spiritual-spiritual being), Waldorf pedagogy, or Steiner-pedagogy, pedagogy of Rudolf Steiner (personal and social system of education, upbringing and human development based on the anthroposophical image of man), Waldorf school (institution of general secondary education, working on the principles of Waldorf pedagogy). A comparative analysis of trends in the formation of Waldorf schools in China and Ukraine in the context of the global Waldorf movement over a hundred years – from the founding of the first Waldorf school (1919, Stuttgart, Germany) to 2019. The anthroposophical image of man as a philosophical and psychological basis of musical education of students of the Waldorf School is revealed. The main Waldorf approaches to the musical education of the individual are highlighted: a holistic approach to the child and a comprehensive consideration of the specifics of age and individual development of students. The content, forms and methods of music education of junior schoolchildren in the Waldorf School of the People’s Republic of China and Ukraine, peculiarities of training music teachers for Chinese and Ukrainian Waldorf schools are studied. The directions of using the generalized experience of music education of junior schoolchildren in the Waldorf schools of the People’s Republic of China and Ukraine in the traditional Chinese and Ukrainian primary schools are determined. Based on the experience of Ukraine, the following can be recommended for Waldorf schools in China: active involvement of music in the process of studying other subjects (mathematics, native language, foreign languages, science, history, etc.); creation of own educational programs of music education taking into account achievements of the Chinese pedagogics. In the practice of Waldorf schools of Ukraine with the necessary understanding can be involved: greater use of traditional folk instruments, the use of some methods of musical education of primary school children («drawing melodies», exercises in vocal and instrumental intonation «reading» rhythmic and pitch graphs, etc.).
Опис
Ключові слова
музичне виховання, молодші школярі, Вальдорфська школа, Україна, КНР, music education, junior schoolchildren, Waldorf School, Ukraine, China
Цитування
Ван Юечжи. Музичне виховання молодших школярів у Вальдорфських школах КНР та України : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Ван Юечжи ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 197 с.
Колекції