Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі Віктора Бойка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено ґрунтовний аналіз проблеми й запропоновано нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у вивченні мовних особливостей художнього тексту, що завжди належало до пріоритетних напрямів лінгвістики. У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема формування духовних цінностей – важливих ментальних структур у свідомості людини, що безпосередньо пов’язані з особливостями моралі й світогляду, – адже саме вони є тим чинником, який здатний інтегрувати суспільство, об’єднати людей як націю, а також дати належну відповідь тим глобалізаційним викликам, які постали перед людством. Роботу присвячено особливостям лінгвального вираження концептів, що репрезентують духовні цінності в аспекті взаємодії мови, свідомості, культури. Актуальним постає також звернення до художньої творчості, а саме – до поетичного ідіостилю В. С. Бойка. Твори цього майстра слова удостоєні численних премій та перекладені білоруською, молдовською, російською, німецькою мовами, а сам митець є активним учасником сучасного літературного процесу. The thesis provides a thorough analysis of the problem and proposes a new solution to the scientific problem, which is to study the linguistic features of the literary text, which has always belonged to the priority areas of linguistics. In modern conditions, the problem of formation of moral values – important mental structures in the human mind, which are directly related to the peculiarities of morality and worldview – is the factor that can integrate society, unite people as a nation, and also to respond appropriately to the globalization challenges facing humanity. The work is devoted to the peculiarities of linguistic expression of concepts representing moral values in the aspect of interaction of language, consciousness, culture. The appeal to artistic creativity, namely to the poetic idiosyncrasy of V. S. Boyko, is also relevant. The works of this master of the word have been awarded numerous prizes and translated into Belarusian, Moldovan, Russian and German, and the artist himself is an active participant in the modern literary process.
Опис
Ключові слова
духовні цінності, ідіостиль, мовна особистість, концептосфера, концептополе, spiritual values, idiostyle, language personality, conceptosphere, conceptopole
Цитування
Черненко О. І. Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі Віктора Бойка : дис. ... д-ра філософії : 035 – філологія / О. І. Черненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 272 с.
Колекції