Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів та засоби протидії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою дослідження було виявити особливості проявів та сформувати методи протидії російській гібридній агресії в українському політичному процесі. Досліджено підходи до розуміння явища гібридної війни крізь призму теорії поколінь воєн, завдяки чому на теоретичному рівні поглиблено розуміння взаємозв’язку між доктриною «війни четвертого покоління» та гібридною війною в процесі формування еволюції війн. В тому числі, за рахунок аналізу актуального наукового дискурсу стосовно типологізації конфліктів сучасності та визначення статусу гібридної війни в політико-правовій площині поглиблено підхід до застосування поняття «гібридна війна» на прикладному рівні в політологічному дискурсі. Доведено помилковість низки західних дослідників у визначенні гібридної війни виключно у розрізі протистояння терористичних організацій, квазідержав чи держав третього світу проти розвинених демократій західного світу в контексті російсько-української гібридної війни. Сформовано і доведено гіпотезу, що на теоретичному рівні вбачається допустимим існування різних підходів до визначення війни, яку веде Російська Федерація проти України (нелінійна війни, війна нового типу, нетринітарна війна тощо), втім, на практичному рівні вбачається необхідність застосування єдиного понятійного апарату для вироблення семантично зрозумілих стратегій протидії гібридним загрозам. The aim of the study was to identify the features of ostents and to form methods of counteracting Russian hybrid aggression in the Ukrainian political process. Approaches have been studied to understanding the phenomenon of hybrid warfare through the prism of the theory of war generations, thus deepening the understanding of the relationship between the doctrine of the “fourth generation war” and hybrid warfare in the process of evolution of wars. The approach to the application of the concept of “hybrid war” at the applied level in political science discourse is deepened, in particular, by analyzing the current scientific discourse on the typology of modern conflicts and determining the status of hybrid warfare in the political and legal sphere. The erroneousness of a number of Western researchers has been proved in defining a hybrid war exclusively in the context of the opposition of terrorist organizations, quasi-states or third world states against the developed democracies of the Western world in the context of the Russian-Ukrainian hybrid war. The hypothesis is formed that at the theoretical level it is permissible to have different approaches to defining the war waged by the Russian Federation against Ukraine (nonlinear war, new type of war, non-Trinitarian war, etc.), however, at the practical level there is a need to use a single conceptual apparatus to develop semantically understandable strategies to counter hybrid threats.
Опис
Ключові слова
конфлікт, гібридна війна, інформаційні операції, гуманітарна політика, культурна політика, conflict, hybrid war, informational operations, humanitarian policy, cultural policy
Цитування
Андрієвський Т. Г. Гібридна війна у політичному процесі: особливості проявів та засоби протидії : дис. ... д-ра філософії : 052 – політологія / Т. Г. Андрієвський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 259 с.
Колекції