Проективна геометрія та методи зображень: вибрані питання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику розкрито основні питання проективної геометрії та методів зображень геометричних фігур, спрямованих на вдосконалення графічної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» педагогічних ЗВО у межах їхньої професійної компетенції. Для розуміння матеріалу посібника достатньо математичних знань, отриманих у вивченні математики курсу середньої школи, тому посібник може використовуватись у викладанні спецкурсів для здобувачів-бакалаврантів педагогічних ЗВО та є корисним для вчителів, які працюють у класах (школах) з поглибленим вивченням предмету. The manual reveals the main issues of projective geometry and methods of representation of geometric shapes aimed at improving the graphic training of applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the specialty "014.04 Secondary Education (Mathematics)" of pedagogical universities within their professional competence. To understand the material of the manual, the mathematical knowledge gained in the study of mathematics of the secondary school course is sufficient, so the manual can be used in teaching special courses for bachelor's students of pedagogical universities and is useful for teachers working in classes (schools) with in-depth study of the subject.
Опис
Ключові слова
вивчення математики, проективна геометрія, методи зображень, навчально-методичні посібники, study of mathematics, projective geometry, image methods, teaching aids
Цитування
Проективна геометрія та методи зображень: вибрані питання : навч.-метод. посіб. для бакалаврантів спец. 014.04 Середня освіта (математика) пед. ЗВО / Г. В. Дейниченко, О. А. Жерновникова, В. В. Масич, О. Д. Чібісов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 64 с.