ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуті особливості реалізації принципів інклюзивного навчання на уроці англійської мови і висвітлені деякі навчальні стратегії, які доцільно використовувати до учнів зі спеціальними освітніми потребами для забезпечення максимального соціального, когнітивного, мовного та емоційного розвитку таких дітей. Окреслені педагогічні прийоми, сприяючі подоланню відчуження дітей з особливостями психофізичного розвитку: з одного боку допомагаючі їм не відчувати себе відмінними від інших учнів і, з іншого боку, будуючі толерантне освітнє середовище. Ставиться наголос на тому, що навчання методики роботи з учнями з особливими освітніми потребами має стати частиною професійної підготовки вчителя з будь-якого предмету. В статье рассмотрены особенности реализации принципов инклюзивного обучения на уроке английского языка и освещены некоторые учебные стратегии, которые целесообразно использовать для учащихся со специальными образовательными потребностями для обеспечения максимального социального, когнитивного, речевого и эмоционального развития таких детей. Обозначенные педагогические приемы, способствующие преодолению отчуждения детей с особенностями психофизического развития: с одной стороны помогающие им не чувствовать себя отличными от других учеников и, с другой стороны, строящие толерантную образовательную среду. Акцентируется внимание на том, что обучение методике работы с учащимися с особыми образовательными потребностями должно стать частью профессиональной подготовки учителя по любому предмету.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, англійська мова, навчання в школі, особливі діти, инклюзивное образование, английский язык, обучение в школе, особенные дети, inclusive education, еnglish language, teaching is at school, special children
Цитування
Каминін І. М. Впровадження принципів інклюзивної освіти в процес навчання англійської мови в школі / І. М. Каминін, Н. В. Тучина // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 647–652.