Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики, на яких необхідно використовувати додаткові логічні завдання, що вимагають застосування набутих знань у нових умовах. Також доцільно добирати комплекс вправ з поступовим підвищенням рівня проблеми та використовувати наступні прийоми: висловлювання (справжні, хибні); прийом порівняння, виділення властивостей предметів; прийом порівняння, суттєві та несуттєві властивості; прийом класифікації; прийом узагальнення. The article analyzes the development of logical thinking of junior schoolchildren at mathematics lessons, where it is necessary to use additional logical tasks that require the application of acquired knowledge in new conditions. It is also advisable to select a set of exercises with a gradual increase level of the problem and use the following techniques: statements (true, false); the method of comparison, highlighting the properties of objects; method of comparison, essential and non-essential properties; method of classification; generalization technique.
Опис
Ключові слова
логічне мислення, викладання математики, діти молодшого шкільного віку, logical thinking, teaching mathematics, children of primary school age
Цитування
Желудько Л. Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики / Л. Желудько // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 39.