Практичні аспекти реалізації педагогіки партнерства як засобу партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано моделі партнерської взаємодії закладу освіти і сім’ї. У сучасних умовах модернізації змісту освіти педагогіка партнерства є одним із ефективних засобів партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї. Партнерські відносини між учасниками освітнього процесу повинні вибудовуватись виключно на принципах рівності та взаємної поваги, бути міцними та різнобічними, особливо з батьками учнів початкової школи. Оскільки молодший шкільний вік це період не тільки розумового розвитку дитини, але й формування моральних якостей. The article analyzes the models of partnership interaction between educational institution and family. In modern conditions of modernization of educational content, pedagogy of partnership is one of the effective means of partnership between educational institution and family. Partnerships between participants in the educational process should be built solely on the principles of equality and mutual respect, be strong and versatile, especially with parents of primary school students. Since primary school age is a period not only of mental development of the child, but also the formation of moral qualities.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, взаємодія сім’ї і школи, partnership pedagogy, interaction between family and school
Цитування
Головіна П. Практичні аспекти реалізації педагогіки партнерства як засобу партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї / П. Головіна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 48.