Ґрунтово-рослинний покрив гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи (на прикладі Бурщітського, Шимаківського відвалів та відвалу "Степовий")

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
Розглянуто особливості формування ґрунтового та рослинного покриву на гірничопромислових ландшафтах Криворізької ландшафтно-технічної системи наприкладі Бурщітського, Шимаківського відвалів та відвалу «Степовий» Зазначено, що, безперервний, упродовж 150 років, та активний розвиток гірничодобувної промисловості у межах Криворізького залізорудного басейну, призвів до формування своєрідної ландшафтної структури. Показано, що на території Криворізької ландшафтно-технічної системи створені шляхи раціонального використання порушених земель гірничопромислових ландшафтів, а саме рекультивація. Досліджено, що завдяки рекультивації на гірничопромислових ландшафтах створені сприятливі умови для розвитку ґрунтового та рослинного покриву. Визначено, задля запобігання техногенної катастрофи на території Криворізької ландшафтно-технічної системи потрібно більше залучати нових підходів на гірничопромислових ландшафтах до оптимізації та подальшого раціонального використання. The features of the formation of soil and vegetation cover on the mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape and technical system on the example of Burschitsky, Shymakivsky dumps and dump "Stepovyi" It is noted that, continuous, for 150 years, and active development mining industry within the Kryvyi Rih iron ore basin has led to the formation of a peculiar landscape structure. It is shown that on the territory of the Kryvyi Rih landscape and technical system created ways of rational use disturbed lands of mining landscapes, namely recultivation. It is investigated that due to reclamation on mining landscapes created favorable conditions for development of soil and vegetation cover. It is determined, for the purpose of prevention of a man-made disaster on the territory of the Kryvyi Rih landscape and technical system, it is necessary to attract more new approaches in mining landscapes to optimize and further rational use.
Опис
Ключові слова
Криворіжжя, висотна диференціація, ландшафтне різноманіття, гірничопромисловий ландшафт, кар’єр, відвал, висотно-ландшафтний рівень, тип місцевості, раціональне природокористування, Kryvorizhzhia, altitude differentiation, landscape diversity, mining landscape, quarry, dump, altitude-landscape level, type of terrain, rational nature management
Цитування
Коптєва Т. С. Ґрунтово-рослинний покрив гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи (на прикладі Бурщітського, Шимаківського відвалів та відвалу "Степовий") / Т. С. Коптєва // The current state of fundamental and applied natural sciences research : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – Pp. 178–203. – DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-212-8-9.