Вивчення модуля «Векторна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник написано вiдповiдно до навчальної програми курсу «Лінійна алгебра та геометрія» для спецiальностей „Математика“, „Фiзика“, „Інформатика“ педагогічних ВНЗ. Навчальний курс «Лінійна алгебра та геометрія» покликаний розвинути у майбутнього вчителя математики просторову уяву у зв’язку з аналітичними методами, з груповою і структурною точками зору на геометрію; дати ґрунтовні загальні уявлення про сучасний аксіоматичний метод, елементи багатовимірної геометрії афінного і евклідового просторів, тобто сформувати достатньо широкий погляд на геометрію, алгебру та їх методи і на елементарну математику з точки зору вищої. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність. Посібник придатний для самостійної підготовки студентів (особливо студентів заочної форми навчання), а включені до нього завдання для самоконтролю допоможуть випускнику оцінити свої знання i вміння. Учебно-методическое пособие написано в соответствии с учебной программой курса «Линейная алгебра и геометрия» для специальностей "Математика", "Физика", "Информатика" педагогических вузов. Учебный курс «Линейная алгебра и геометрия» призван развить у будущего учителя математики пространственное воображение в связи с аналитическими методами, с групповой и структурной точками зрения на геометрию ; дать обстоятельные общие представления о современном аксиоматическом методе, элементах многомерной геометрии аффинного и евклидова пространств, то есть сформировать достаточно широкий взгляд на геометрию, алгебру и их методы и на элементарную математику с точки зрения высшей. Сформировать у студентов общую и предметную компетентность. Руководство рассчитано для самостоятельной подготовки студентов (особенно студентов заочной формы обучения), а включенные в него задания для самоконтроля помогут выпускнику оценить свои знания и умения.
Опис
Ключові слова
математика, векторна алгебра, лінійна алгебра, геометрія, навчально-методичний посібник, математика, векторная алгебра, линейная алгебра, геометрия, учебно-методическое пособие, mathematics, vector algebra, linear algebra, geometry, teaching aid
Цитування
Сіра І. Т. Вивчення модуля «Векторна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія» (опорні конспекти лекцій для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ) : навч. метод. посіб. Тема 1. Вектори у звичайному та лінійному просторі. Тема 2. Вектори та їхні добутки в системах координат / І. Т. Сіра ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 47 с.