Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/882
Title: Вивчення модуля «Векторна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія»
Other Titles: Изучение модуля «Векторная алгебра» курса «Линейная алгебра и геометрия»
Authors: Сіра, І. Т.
Keywords: математика
векторна алгебра
лінійна алгебра
геометрія
навчально-методичний посібник
математика
векторная алгебра
линейная алгебра
геометрия
учебно-методическое пособие
mathematics
vector algebra
linear algebra
geometry
teaching aid
Issue Date: 12-Sep-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Сіра І. Т. Вивчення модуля «Векторна алгебра» курсу «Лінійна алгебра та геометрія» (опорні конспекти лекцій для студентів математичних спеціальностей педагогічних ВНЗ) : навч. метод. посіб. Тема 1. Вектори у звичайному та лінійному просторі. Тема 2. Вектори та їхні добутки в системах координат / І. Т. Сіра ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 47 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник написано вiдповiдно до навчальної програми курсу «Лінійна алгебра та геометрія» для спецiальностей „Математика“, „Фiзика“, „Інформатика“ педагогічних ВНЗ. Навчальний курс «Лінійна алгебра та геометрія» покликаний розвинути у майбутнього вчителя математики просторову уяву у зв’язку з аналітичними методами, з груповою і структурною точками зору на геометрію; дати ґрунтовні загальні уявлення про сучасний аксіоматичний метод, елементи багатовимірної геометрії афінного і евклідового просторів, тобто сформувати достатньо широкий погляд на геометрію, алгебру та їх методи і на елементарну математику з точки зору вищої. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність. Посібник придатний для самостійної підготовки студентів (особливо студентів заочної форми навчання), а включені до нього завдання для самоконтролю допоможуть випускнику оцінити свої знання i вміння. Учебно-методическое пособие написано в соответствии с учебной программой курса «Линейная алгебра и геометрия» для специальностей "Математика", "Физика", "Информатика" педагогических вузов. Учебный курс «Линейная алгебра и геометрия» призван развить у будущего учителя математики пространственное воображение в связи с аналитическими методами, с групповой и структурной точками зрения на геометрию ; дать обстоятельные общие представления о современном аксиоматическом методе, элементах многомерной геометрии аффинного и евклидова пространств, то есть сформировать достаточно широкий взгляд на геометрию, алгебру и их методы и на элементарную математику с точки зрения высшей. Сформировать у студентов общую и предметную компетентность. Руководство рассчитано для самостоятельной подготовки студентов (особенно студентов заочной формы обучения), а включенные в него задания для самоконтроля помогут выпускнику оценить свои знания и умения.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/882
Appears in Collections:Кафедра математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіра опорний конспект векторна алгебра.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.