Проблеми свободи волі працівника та роботодавця у закладах освіти в умовах воєнного стану щодо призупинення трудового договору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Громадська організація «Український Центр соціально-правових досліджень»
Анотація
В статті наголошено на проблемах української освітньої галузі, яка зіштовхнулася із проблемами провадження освітнього процесу. І якщо пандемія на COVID-19 вже адаптувала всі українські освітні заклади до провадження освітнього процесу у дистанційній формі, то проблема регламентації трудових відносин працівників освітніх закладів, особливо непедагогічних, ненаукових та ненауково-педагогічних в умовах воєнного стану дійсно стала складною у розв’язанні. Ці проблеми працівників і роботодавців зумовили потребу у зміні мирного правового регулювання трудових відносин і стали поштовхом до прийняття спеціальних правових норм на період воєнного стану. Цими спеціальними нормами став Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX. А також щодо працівників освітніх закладів такою спеціальною нормою стала ст.57-1 Закону «Про освіту».З чисельних дописів у соціальних мережах, на жаль, варто констатувати, що на місцях, у конкретних закладах освіти, ці норми, замість того, щоб охороняти права освітян та захистити їх на цей важкий період, були використані керівниками закладів освіти для утиску їх прав. Особливу роль в цьому зіграла новела українського трудового законодавства: призупинення трудового договору. The article emphasizes the problems of the Ukrainian education sector, which has faced problems in the educational process. And if the COVID-19 pandemic has already adapted all Ukrainian educational institutions to the implementation of the educational process in a remote form, the problem of regulating the labor relations of employees of educational institutions, especially non-teaching, non-scientific and non-scientific-pedagogical ones, under martial law has become really difficult to solve. These problems of employees and employers have led to the need to change the peaceful legal regulation of labor relations and became the impetus for the adoption of special legal norms for the period of martial law. These special norms became the Law of Ukraine "On the Organization of Labor Relations under Martial Law" of March 15, 2022 No. 2136-IX. And also in relation to employees of educational institutions, such a special norm was Article 57-1 of the Law "On Education". From numerous posts on social networks, unfortunately, it should be noted that on the ground, in specific educational institutions, these norms, instead of protecting the rights of educators and protecting them during this difficult period, were used by the heads of educational institutions to infringe on their rights. A special role in this was played by a novelty of the Ukrainian labor legislation: suspension of the employment contract.
Опис
Ключові слова
свобода волі, працівник, роботодавець, праця в умовах воєнного стану, праця науково-педагогічних працівників, праця в закладах освіти, гарантії працівників, призупинення трудового договору, freedom of will, employee, employer, work under martial law, work of scientific and pedagogical workers, work in educational institutions, guarantees of employees, suspension of employment contract
Цитування
Коваленко О. О. Проблеми свободи волі працівника та роботодавця у закладах освіти в умовах воєнного стану щодо призупинення трудового договору / О. О. Коваленко // Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану : матеріали Круглого столу, Львів, Харків, Вінниця,12 трав. 2022 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін. ; за заг. ред. П. Д. Пилипенка]. – Львів ; Харків ; Вінниця, 2022. – С. 31–34.