Вплив засобів декорування петриківським розписом на естетичний розвиток студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі розглянуто поняття «естетичний розвиток», який включає: процес цілеспрямованого впливу; розвиток естетичного сприйняття, здібності сприймати красу в мистецтві і житті, формування естетичної оцінки; формування естетичних смаків та ідеалів особистості; розвиток здібностей до самостійної творчості і створення прекрасного. У процесі естетичного розвитку особливу увагу треба звернути на естетичне сприйняття, основой якого є емоційне почуття. Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво є потужним засобом в процесі естетичного розвитку, самобутній, чарівний і неповторний петриківський розпис став невід’ємною частиною української культури. Петриківка відома далеко за межами нашої країни. Петриківський розпис - це різномаїття мальовничих квітів, чудових птахів, які приваблюють незвичайною красою та барвистими візерунками. Проаналізувавши роботи Сковороди, було вибрано мудрі фрази, що найбільш сподобалися, і зроблена серія дерев'яних тарілок, на яких мудрість Г.С. Сковороди, його фрази обрамлені в орнаментальних композиціях петриківського розпису. Орнамент є візерунком, що складається з зображень геометричних фігур, що ритмічно повторюються, зооморфних, рослинних форм. Такий вид прикраси як стрічка «бігунок» - складається з однакових частин, що ритмічно повторюються. Ці деталі (елементи) можуть чергуватись у будь-якому порядку і можуть бути виконані по лінії (прямій або лінії певної конфігурації). В роботі наголошено, що петриківський живопис завжди відігравав національну роль. Вивчення культури, її вплив на естетичний розвиток особистості можливе лише в тому випадку, якщо людина глибоко вивчає свій родовід, своє коріння, знає свою історію, свій менталітет. Студенти ВНЗ вивчають національну культуру, основи петриківського живопису, історію в традиціях – постійний відбір народом найкращих творів мистецтва. Роботи, що стали найкращими, стали традицією, на них зростають покоління українців, які завжди по-новому сприймають їх естетично, долучаються до культури та традицій свого народу. The master's thesis considers the concept of "aesthetic development", which includes: the process of purposeful influence; development of aesthetic perception, ability to perceive beauty in art and life, formation of aesthetic value; formation of aesthetic tastes and ideals of personality; development of abilities to independent creativity and creation of beautiful. In the process of aesthetic development, special attention should be paid to aesthetic perception, which is based on emotional feeling. Fine and decorative arts are a powerful tool in the process of aesthetic development. Yes, the original, charming and unique Petrykivka painting has become an integral part of Ukrainian culture. Petrykivka is known far beyond our country. Petrykivka painting is a variety of picturesque flowers, beautiful birds that attract with their extraordinary beauty and colorful patterns. After analyzing Skovoroda's work, wise phrases were chosen that he liked the most, and a series of wooden plates was made, on which the wisdom of G.S.Skovoroda, his phrases are framed in ornamental compositions of Petrykivka painting. The ornament is a pattern consisting of images of geometrically repeating figures, zoomorphic, plant forms. This type of decoration as a ribbon "runner" - consists of identical parts that are rhythmically repeated. These parts (elements) can alternate in any order and can be made along a line (straight or line of a certain configuration). The paper emphasizes that Petrykivka painting has always played a national role. The study of culture, its impact on the aesthetic development of the individual is possible only if a person deeply studies his pedigree, his roots, knows his history, his mentality. University students study the national culture, the basics of Petrykivka painting, history in the traditions - the constant selection of the best works of art. The works that have become the best have become a tradition, generations of Ukrainians are growing up on them, who always perceive them aesthetically in a new way, join the culture and traditions of their people.
Опис
Ключові слова
естетичний розвиток, декоративно-прикладне мистецтво, орнамент, петриківський розпис, студенти, традиції, кваліфікаційна робота, aesthetic development, decorative-applied art, ornament, Petrykivka painting, students, traditions, qualification work
Цитування
Шам М. О. Вплив засобів декорування петриківським розписом на естетичний розвиток студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / М. О. Шам ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2022. – 67 с. : іл. + дод.
Колекції